ปริมาณสารสัมพันธ์1 ตอนที่ 1
1.กฎทรงมวล กล่าวว่า มวลของสารก่อนทำปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสารหลังทำปฏิกิริยา 2.กฎสัดส่วนคงที่ กล่าวว่า อัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบ จะมีค่าคงที่เสมอ  3.ปริมาตรของก๊าซในปฏิกิริยาเคมี 3.1กฎของเกย์-ลุกแซก กล่าวว่า ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน ปริมาตรของก๊าซที่เข้าทำปฏิกิริยากับปริมาตรกับปริมาตรของก๊าซที่ได้จากปฏิกิริยาจะเป็นปริมาตรที่ลงตัวน้อยๆ  3.2กฎของอาโวกาโดร กล่าวว่า ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน โมลของก๊าซที่เข้าทำปฏิกิริยากับโมลของก๊าซที่ได้จากปฏิกิริยาจะเป็นโมลที่ลงตัวน้อยๆ  4.สูตรอย่างง่าย หรือ สูตรเอมพิริคัล =  ปริมาณสาร (g)/มวลอะตอม : ปริมาณสาร (g)/มวลอะตอม  5.สมการเคมี คือ  กลุ่มสัญลักษณ์ที่เขียนแทนปฏิกิริยาเคมี  ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในระบบ  สมการเคมีประกอบด้วยสัญลักษณ์ แสดงสารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์  เงื่อนไขแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น  พร้อมด้วยลูกศรทิศทางแสดงของปฏิกิริยา