ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ศิลปะจากกระดาษ

ศิลปะจากกระดาษ
     วัสดุที่ทำจากกระดาษชนิดต่าง ๆ สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้หลายแบบ เช่น
     1.  การตัด ฉีก กระดาษ  การตัด ฉีก กระดาษ เป็นการนำกระดาษชนิดต่าง ๆ มาตัดหรือฉีกให้เป็นภาพที่ต้องการ แล้วนำไปปะติดกับกระดาษตามที่ออกแบบไว้
          การตัด ฉีก กระดาษ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
          1)  ออกแบบภาพที่ต้องการ
          2)  หากระดาษชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาพที่ออกแบบไว้ แล้วตัดและฉีกกระดาษให้เป็นรูปตามที่ต้องการ
          3)  นำกระดาษที่ตัดและฉีกไปปะติดกับกระดาษวาดเขียน
          4)  ตกแต่งภาพให้สวยงาม
     2.  การพับกระดาษ  การพับกระดาษ เป็นการนำกระดาษที่มีลักษณะบาง ๆ ไม่หนามากนักมาพับให้เป็นรูปต่าง ๆ แล้วนำไปปะติดบนกระดาษ หรือจะทำเป็นภาพแขวนก็ได้
          การพับกระดาษ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
          1)  เลือกแบบภาพที่ต้องการพับ
          2)  เลือกกระดาษให้เหมาะสมกับภาพ (ไม่ควรใช้กระดาษที่แข็งเกินไป)
          3)  พับกระดาษให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามขั้นตอน
          4)  นำรูปที่ได้ไปปะติดบนกระดาษวาดเขียนตามภาพที่ออกแบบไว้ แล้วตกแต่งให้สวยงาม


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง