ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การพิมพ์ภาพ

การพิมพ์ภาพ 
     การพิมพ์ภาพคือการสร้างภาพจากการใช้แม่พิมพ์ ซึ่งวัสดุที่ใช้เป็นแม่พิมพ์มีทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุดสังเคราะห์ภาพที่เกิดจาการพิมพ์ภาพมีลักษณะเหมือนกับแม่พิมพ์ แต่เป็นภาพกลับกันด้านขวามือของแม่พิมพ์จะเป็นด้านซ้ายมือของภาพพิมพ์และด้านซ้าของแม่พิมพ์จะเป็นด้านขวามือของภาพพิมพ์
     1.  วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
          1.  วัสดุธรรมชาติเป็นวัสดุที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติซึ่งควรรู้จักเลือกนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์ได้อย่างเหมาะสมวัสดุธรรมชาติที่สามารถนำมาเป็นแม่พิมพ์ได้ อาจแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
               1)  วัสดุที่มาจากพืช เช่น ใบ กิ่ง ราก ดอก เปลือกเป็นต้น
               2)  วัสดุที่มาจากสัตว์ เช่น เปลือกหอย ขนนก ขนเป็ดเป็นต้น
               3)  วัสดุอื่น ๆ เช่น ดินเหนียว ก้อนกรวด ก้อนหินเป็นต้น
          2.  วัสดุสังเคราะห์เป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆซึ่งสามารถเลือกมาเป็นแม่พิมพ์ได้ วัสดุสังเคราะห์อาจแบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้
               1)  ประเภทเส้นใย เช่น เศษผ้า เชือก เป็นต้น
               2)  ประเภทกระดาษ เช่น กระดาษขยุ้ม กระดาษกล่อง เป็นต้น
               3)  ประเภทพลาสติกเช่น หวี ฝาขวด กล่องเทป เป็นต้น
               4)  ประเภทโลหะ เช่น ฝาน้ำอัดลม นอตตะปู เป็นต้น
               5)  ประเภทอื่น ๆ เช่น เศษฟองน้ำ โฟม ดินน้ำมันเป็นต้น
     2.  การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ การพิมพ์ภาพที่ดีควรเลือกแม่พิมพ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภาพที่ออกแบบไว้ การพิมพ์ภาพ มีขั้นตอน ดังนี้   
               1)  ออกแบบภาพที่จะพิมพ์ แล้วเตรียมวัสดุที่เป็นแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับภาพที่จะพิมพ์
               2)  ผสมสีที่ต้องการจะพิมพ์ให้มีความเข้มตามความเหมาะสม แล้วทาบนแม่พิมพ์
               3)  กดแม่พิมพ์ด้านที่ทาสี ลงบนกระดาษวาดเขียนตามที่ออกแบบไว้
               4)  ตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

 

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง