ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

รูปร่าง รูปทรง

รูปร่าง รูปทรง
     รูปร่าง หมายถึง ภาพที่มีลักษณะเป็น 2 มิติ ซึ่งเราสามารถมองได้ 2 ด้าน คือ ด้านกว้างและด้านยาวเท่านั้น
     รูปร่าง แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
     1.  รูปร่างธรรมชาติ เช่น รูปสัตว์ รูปต้นไม้ รูปคน เป็นต้น
     2.  รูปร่างเรขาคณิต เช่น รูปวงกลม รูปสามเหลียม รูปสี่เหลี่ยม เป็นต้น
     3.  รูปร่างอิสระ เช่น รูปร่างถุงเท้า รูปร่างเสื้อผ้า เป็นต้น 
     
     รูปทรง หมายถึง ภาพที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ สามารถมองเห็นทั้งความกว้าง ความยาว และความหนาหรือความลึก
     
     ความงามของรูปร่าง เกิดจากสัดส่วนที่สวยงามของเส้นรอบนอกของรูปร่างทั้งหมด กล่าวคือ มีความกว้างและความยาวพอเหมาะกัน
     ความงามของรูปทรง เกิดจากสัดส่วนความกว้าง ความยาว และความหนาหรือความลึก ที่พอเหมาะกลมกลืนของรูปทรงทั้งหมด

พื้นผิว
     พื้นผิวที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งจะให้ความงามและความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย เช่น พื้นผิวที่ขัดมันให้ความรู้สึก สะอาด ราบเรียบ พื้นที่ขรุขระให้ความรู้สึกที่ไม่สม่ำเสมอ ขัดแย้ง เป็นต้น
     การนำลักษณะพื้นผิวมาใช้ในภาพวาด ควรเลือกพื้นผิวที่เหมาะสมกับภาพนั้น ดังนั้น เราจึงควรสังเกตและจดจำลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดี

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง