ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี

วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี

     คุณค่าด้านเนื้อหา
          คำนมัสการคุณานุคุณในแต่ละตอนมีความดีเด่นด้านเนื้อหา  ดังนี้
          คำนมัสการพระพุทธคุณ  มีเนื้อหาสำคัญ  คือ  การสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้า  โดยกวีได้กล่าวยกย่องพระพุทธเจ้าไว้ว่า  ทรงพระพุทธเจ้าไว้ว่า  ทรงพระคุณอันประเสริฐ 3 ประการ  คือ

               พระบริสุทธิคุณ  คือ  พระพุทธเจ้าทรงปราศจากกิเลส  และไม่เกี่ยวข้องกับความมัวหมองหรือราคีใด ๆ
                                   หนึ่งในพระทัยท่าน                    ก็เบิกบานคือดอกบัว
                              ราคีบพันพัว                                  สุวคนธกำจร

               พระกรุณาธิคุณ  คือ  พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณามากมายเหมือนกับน้ำในมหาสมุทร  ทรงช่วยเหลือมนุษย์ให้หลุดพ้นจากกิเลสด้วยการแนะแนวในการดับทุกข์  เพื่อมุ่งไปสู่ความสุขอันแท้จริง  คือ  พระนิพพาน
                                   องค์ใดประกอบด้วย                    พระกรุณาดังสาคร
                              โปรดหมู่ประชากร                           มละโอฆกันดาร
                                   ชี้ทางบรรเทาทุกข์                     และชี้สุขเกษมสานต์
                              ชี้ทางพระนฤพาน                            อันพ้นโศกวิโยคภัย

               พระปัญญาธิคุณ  คือ  พระพุทธเจ้าทรงมีพระปรีชาญาณอันลึกซึ้ง  ทรงคิดค้นและทำความเข้าใจในทุกสิ่งที่ได้ทรงพบเสมอ
                                   ......................                    ...................................
                              เห็นเหตุที่ใกล้ไกล                         ก็เจนจบประจักษ์จริง

               พระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่เราอย่างสูงสุด  เนื่องจากพระองค์ทรงแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้แก่มนุษย์  ทรงสั่งสอนให้มนุษย์กระทำแต่ความดี  ละเว้นความชั่ว  และประทานหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มนุษย์ประพฤติตนในทางที่ควร  ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

          คำนมัสการพระธรรมคุณ  พระธรรม  คือ  คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว  ได้มีพระกรุณาแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนสรรพสัตว์  เพื่อช่วยยกระดับจิตใจให้งดงามและทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  กวีจึงกล่าวสรรเสริญพระธรรมคุณว่าเป็นบ่อเกิดแห่งความดี (คุณากร)  ที่ช่วยส่องทางสว่างให้แก่จิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
                                   ธรรมะคือคุณากร                         ส่วนชอบสาธร
                              ดุจดวงประทีปชัชวาล
                                   แห่งองค์พระศาสดาจารย์               ส่องสัตว์สันดาน
                              สว่างกระจ่างใจมนท์ ฯ
          ดังนั้นพระธรรมจึงมีพระคุณต่อพุทธศาสนิกชน  เนื่องจากการปฏิบัติตามหลักธรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ทั้งตนเองและสังคม

          คำนมัสการพระสังฆคุณ  ถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้สถาปนาคณะสงฆ์ขึ้น  หลักธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบจะสูญสิ้นไปพร้อมกับการปรินิพพาน  พระสงฆ์จึงมีบทบาทสำคัญและมีพระคุณโดยเฉพาะแก่พุทธศาสนิกชน  เพราะหากไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา  ดังที่กวีกล่าวสรรเสริญไว้ว่า
                                   สงฆ์ใดสาวกศาสดา                    รับปฏิบัติมา
                              แต่องค์สมเด็จภควันต์
                                                                 ............................
                                   สมญาเอารสทศพล                    มีคุณอนนต์
                              อเนกจะนับเหลือตรา

          คำนมัสการมาตาปิตุคุณ  บิดามารดา  เป็นผู้มีพระคุณแก่เราโดยตรง  เพราะเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  ตั้งแต่เราเกิดมาท่านก็ให้ความรักความเมตตาเอาใจใส่ดูแลห่วงใยโดยบริสุทธิ์ใจ  คอยแนะนำตักเตือนชี้ทางที่ดีให้แก่เรา  เมื่อเราทุกข์หรือเจ็บไข้ได้ป่วง  ท่านก็ทุกข์ด้วย  แม้จะต้องทำงานด้วยความเหนื่อยยากก็ยอมสู้ทน  กวีจีงกล่าวสรรเจริญพระคุณของบิดามารดาว่ายิ่งใหญ่กว่าภูเขาและแผ่นดิน  ดังความที่ว่า
                                   เปรียบหนักชนกคุณ                    ชนนีคือภูผา
                              ใหญ่พื้นพสุนธรา                              ก็บเทียบเทียมกัน
                                   เหลือที่จะแทนทด                      จะสนองคุณานันต์
                              แท้บูชไนยอัน                                 อุดมเลิศประเสริฐคุณ

          คำนมัสการอาจาริยคุณ  ครูอาจารย์เป็นผู้มีคุณแก่เรา  เพราะเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนและถ่ายทอดวิชา  ปรารถนาให้เรามีความรู้  ความคิด  ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างแจ่มแจ้งจนสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  กวีจึงได้กล่าวสรรเสริญพระคุณของครูอาจารย์ได้ว่า
                                   ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ                    ทำบุญบาปทุกสิ่งอัน
                              ชี้แจงและแบ่งปัน                               ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน
          ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้คำนมัสการคุณานุคณจึงมีคุณค่าด้านเนื้อหาด้วยแสดงให้เห็นว่าพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  บิดามารดา  และครูอาจารย์มีพระคุณแก่เรา  เราจึงควรกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  เพราะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก : 
บุญลักษณ์ เอี่ยมสำองค์ เกื้อกมล พฤกษประมูล และโสภิต พิทักษ์. ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.    

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน