อาเซียน _ เรียนรู้ประเทศสิงคโปร์

รู้จักประเทศสิงคโปรในแง่มุมต่างๆ ก่อนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขอบคุณที่มาของข้อมูล : 

 

http://www.youtube.com/user/kruyat?feature=watch

Prayat Parakarn