คุณค่าความเป็นเพศชายและเพศหญิง

การมีคุณค่า หมายถึง ความเป็นที่ต้องการหรือการมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เช่น พ่อแม่มีคุณค่าต่อลูก เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่อบรมเลี้ยงดูลูกมีคุณค่าต่อพ่อแม่ เพราะพ่อแม่รักลูก พี่มีคุณค่าต่อน้อง เพราะพี่ช่วยดูแลน้องน้องมีคุณค่าต่อพี่ เพราะน้องเชื่อฟังและช่วยแบ่งเบาภาระของพี่ เป็นต้น

     เพศชายและเพศหญิงต่างก็มีร่างกายและบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่แตกต่างกัน แต่ทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตา แต่ขึ้นอยู่กับการเป็นคนดี มีการปฎิบัติตนที่เหมาะสมตามเพศของตน ภาคภูมิใจในเพษของตนและไม่รังเกียจหรือดูถูกเพศตรงข้าม

     นอกจากนี้เพศชายและเพศหญิงต่างก็มีคุณค่าในด้านอื่น ๆที่แตกต่างกัน เช่น เพศชาย เป็นเพศที่ถูกกำหนดว่ามีความเป็นผู้นำ เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมีความกล้าหาญ มีความเสียสละ ปฎิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ไม่ล่อลวงเพศหญิงด้วยคำพูดหรือการกระทำ เป็นต้น

     เพศหญิง เป็นเพศที่ถูกกำหนดว่าจะต้องมีความอ่อนหวาน เรียบร้อย เป็นผู้ที่ดูแลและให้กำลังใจผู้อื่น มีมารยาทที่ดี  รู้จักวางตัวให้เหมาะสมทั้งต่อเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม มีการแต่งกายที่ถูกกาลเทศะ เป็นต้น


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๖ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

[member_id] => MEM0000060 [add_date] => 2009-11-13 16:17:57 [security_code] => [mul_source_id] => [mul_type_id] => [cms_subject] => [mul_shortdesc] => [cms_file_path] => [cms_file_name] => [mul_thumbnail_file] => [mul_image_file] => ) [link_social] => http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2192-00/ [bg_bar] => cms_template_knowledge_bg_gray [cms_arrow] => cms_gray_arrow.png [member_thumbnail] => เข้าสู่ blog ของ  [member_name] => ทีมงานทรูปลูกปัญญา [member_name_no_link] => ทีมงานทรูปลูกปัญญา [post_date] => 13 พฤศจิกายน 2552 [cms_subject] => เพศศึกษา [relate_xml] => http://www.trueplookpanya.com/new/xml/relate_cms_content/knowledge/2192/5004/9// [bg_bar_detail] => cms_template_knowledge_bg [bg_bar_color] => cms_template_knowledge_bg_color [cms_category_name] => ชีวิตและครอบครัว [right_menu_relate_view_all] => http://www.trueplookpanya.com/new/knowledge_list/all-5000/ [cat_parent_id] => สุขศึกษาและพลศึกษา [cat_box_name] => สุขศึกษาและพลศึกษา [poster] => /data/product/media//_320x240.png [vdo] => [check_hd] => [facebook_filename] => http://www.trueplookpanya.com/data/product/media//_320x240.png [views] => 9,374 [same_content_id] =>
เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ผิดเพศ
4,856 views | 21 ก.ย. 52
Ticc
เพศศึกษา
เพศศึกษา
1,566 views | 19 ก.พ. 57
Banana_Pyjamas
เพศศึกษากับวัยรุ่น ตอน 2-2
เพศศึกษากับวัยรุ่น ตอน 1-2
เพศศึกษา
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยที่2
2,828 views | 29 ม.ค. 56
ครูแมว ว.ส.ก.
ปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์วิธีหลีกเลี่ยงและป้องกัน
ภัยจากสื่อทางเพศ
ครอบครัวของเรา
[member_relate_content] =>
กฏในการยกผู้ป่วย
หลักการลงน้ำหนักแสงเงา การลงน้ำหนักด้วยสี ตอน 1
รูป 2 มิติ รูป 3 มิติ การลงน้ำหนักแสงเงาโดยใช้ปากกา
ครอบครัวของเรา
การลงน้ำหนักแสงเงา การลงน้ำหนักด้วยสี ตอน 3
โน้ตดนตรีสากลเบื้องต้น
หลักการลงน้ำหนักแสงเงา การลงน้ำหนักด้วยสี ตอน 2
ความสมดุลของสัดส่วน
รูป 2 มิติ รูป 3 มิติ ตอน การระบายสีด้วยสีที่มีน้ำหนักและไม่มีน้ำหนัก
การห้ามเลือด
[icon_level] => [tag] =>
เพศศึกษา
[exam_relate_content] =>
เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป ...
โพส : 24 มี.ค. 53
55,315 views
มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ ...
โพส : 19 ส.ค. 52
13,348 views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ...
โพส : 12 ธ.ค. 56
12,762 views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ...
โพส : 19 มิ.ย. 57
13,125 views
มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ ...
โพส : 19 ส.ค. 52
12,863 views
วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่10
โพส : 30 ก.ย. 52
8,028 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุ ...
โพส : 8 มิ.ย. 53
17,876 views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ...
โพส : 12 ธ.ค. 56
12,762 views
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่5
โพส : 21 ก.ย. 52
6,787 views
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่ ...
โพส : 21 ต.ค. 52
26,849 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุ ...
โพส : 30 มี.ค. 53
18,087 views
มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ ...
โพส : 19 ส.ค. 52
9,067 views
เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป ...
โพส : 24 มี.ค. 53
55,315 views
วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่4
โพส : 30 ก.ย. 52
20,573 views
วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภ ...
โพส : 17 ส.ค. 52
11,049 views
วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่9
โพส : 30 ก.ย. 52
6,271 views
มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ ...
โพส : 19 ส.ค. 52
13,348 views
เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป ...
โพส : 25 ม.ค. 53
4,853 views
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่ ...
โพส : 21 ต.ค. 52
12,147 views
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่8
โพส : 21 ก.ย. 52
6,132 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ชุ ...
โพส : 2 มิ.ย. 53
21,288 views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ...
โพส : 19 มิ.ย. 57
13,125 views
เรื่อง สุขภาพใกล้ตัว ป.1 ...
โพส : 14 ม.ค. 53
5,189 views
[media_type] => [playerID] => vdo_player [page_keyword] => เพศศึกษา : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม [page_description] => คุณค่าความเป็นเพศชายและเพศหญิง การมีคุณค่า หมายถึง ความเป็นที่ต้องการหรือการมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เช่น พ่อแม่มีคุณค่าต่อลูก เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่อบรมเลี้ยงดูลูกมีคุณค่าต่อพ่อแม่ เพราะพ่ ... [page_title] => เพศศึกษา : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม [facebook_status] => show [facebook_adminid] => 100000680692180 [facebook_subject] => เพศศึกษา : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม [facebook_type] => movie [facebook_link] => http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2192-00 [facebook_sitename] => Trueplookpanya.com [facebook_des] => คุณค่าความเป็นเพศชายและเพศหญิง การมีคุณค่า หมายถึง ความเป็นที่ต้องการหรือการมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เช่น พ่อแม่มีคุณค่าต่อลูก เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่อบรมเลี้ยงดูลูกมีคุณค่าต่อพ่อแม่ เพราะพ่ ... [facebook_filename_vdo] => http://www.trueplookpanya.com/new/includes/media/jw_player.swf?config=http://www.trueplookpanya.com/new/xml/gen_xml_cms/knowledge/2192/00/ [facebook_box] =>
คลังความรู้ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
) --> เพศศึกษา : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

เพศศึกษา

  คุณค่าความเป็นเพศชายและเพศหญิง

การมีคุณค่า หมายถึง ความเป็นที่ต้องการหรือการมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เช่น พ่อแม่มีคุณค่าต่อลูก เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่อบรมเลี้ยงดูลูกมีคุณค่าต่อพ่อแม่ เพราะพ่อแม่รักลูก พี่มีคุณค่าต่อน้อง เพราะพี่ช่วยดูแลน้องน้องมีคุณค่าต่อพี่ เพราะน้องเชื่อฟังและช่วยแบ่งเบาภาระของพี่ เป็นต้น

     เพศชายและเพศหญิงต่างก็มีร่างกายและบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่แตกต่างกัน แต่ทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตา แต่ขึ้นอยู่กับการเป็นคนดี มีการปฎิบัติตนที่เหมาะสมตามเพศของตน ภาคภูมิใจในเพษของตนและไม่รังเกียจหรือดูถูกเพศตรงข้าม

     นอกจากนี้เพศชายและเพศหญิงต่างก็มีคุณค่าในด้านอื่น ๆที่แตกต่างกัน เช่น เพศชาย เป็นเพศที่ถูกกำหนดว่ามีความเป็นผู้นำ เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมีความกล้าหาญ มีความเสียสละ ปฎิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ไม่ล่อลวงเพศหญิงด้วยคำพูดหรือการกระทำ เป็นต้น

     เพศหญิง เป็นเพศที่ถูกกำหนดว่าจะต้องมีความอ่อนหวาน เรียบร้อย เป็นผู้ที่ดูแลและให้กำลังใจผู้อื่น มีมารยาทที่ดี  รู้จักวางตัวให้เหมาะสมทั้งต่อเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม มีการแต่งกายที่ถูกกาลเทศะ เป็นต้น


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๖ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน