อาชีพหมอฟัน, พยาบาล จะมีต่างชาติมาทำงานในไทยมากขึ้น เมื่อเปิด AEC

เผยกลุ่มวิชาชีพแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร ไม่พร้อมเปิด AEC เหตุไม่เข้าใจ ไม่เห็นประโยชน์จากการเปิดเสรี และหวั่นถูกพยาบาล ทันตแพทย์ต่างชาติเข้ามาแย่งงานทำ

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 เปิดเผยว่า ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพไทยภายใต้เออีซีในกลุ่มแรงงาน 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และบัญชี พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และไม่เห็นถึงประโยชน์ของการที่จะเปิดเสรี

โดยผลการสำรวจพบว่า กลุ่มวิชาชีพสาขาทันตแพทย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC 50% แต่เห็นว่า AEC ไม่เป็นประโยชน์ 100% สาขาแพทย์มีความเข้าใจ AEC มากกว่า 50% เห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่า 50% สาขาพยาบาลมีความเข้าใจ AEC 20% และเห็นว่าเป็นประโยชน์ 20% สาขานักบัญชีเข้าใจ AEC มากกว่า 80% และเห็นว่าเป็นประโยชน์ 50% สาขาวิศวกรมีความเข้าใจ AEC 30% เห็นว่าเป็นประโยชน์ 10% และสาขาสถาปนิกมีความเข้าใจ AEC มากกว่า 50% และเห็นว่าเป็นประโยชน์ 50%

ทั้งนี้ ผลสำรวจพบว่ากลุ่มวิชาชีพไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูงเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน แต่ผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้มีความเห็นตรงกันว่าจะไม่ออกไปขายแรงงานในประเทศอาเซียน แต่ต้องการออกไปทำงานในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ มากกว่า เพราะประเทศเหล่านี้มีองค์ความรู้มาก หากไปทำงานจะสามารถเรียนรู้ได้

อย่างไรก็ตาม พบว่าในทางกลับกันเมื่อเปิด AEC แล้ว แรงงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะไหลเข้ามาทำงานในเมืองไทยมากขึ้น เช่น พยาบาลจากประเทศฟิลิปปินส์ เพราะฟิลิปปินส์เป็นประเทศผลิตพยาบาลส่งออก หรือจะมีทันตแพทย์จากประเทศในยุโรปที่ได้โอนสัญชาติเป็นสัญชาติสิงคโปร์ตามที่เงื่อนไขกำหนด เข้ามาขอใช้สิทธิประกอบวิชาชีพในไทย เป็นต้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สนใจต้องการมาทำงานในเมืองไทยอยู่แล้ว เป็นกลุ่มที่ไม่มีงานในประเทศของตนเนื่องจากจำนวนทันตแพทย์ในประเทศเหล่านี้ มากกว่าจำนวนคนเจ็บป่วย เป็นต้น

ปัจจุบัน ทันตแพทย์และพยาบาลในประเทศไทยก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในตลาดเช่นกัน


ที่มา: manager.co.th
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.thai-aec.com/236

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง