รถประหยัดสุดโก้ Eco Car

รถประหยัดสุดโก้ Eco Car
อ.ภูดิศ รอดอรินทร์ อ.บุญมา นาวาทอง

ที่รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. งานชิ้นนี้เป็นสิ่งที่รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทำต่อเนื่องกันมา โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ความสนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ เป็นวิธีการเรียน การสอนอย่างหนึ่ง ที่แทรกซึมความสนใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก และในการทำ Eco-car นี้ นักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะคิดกลไกเครื่องยนต์ ให้ได้สมรรถภาพที่ดีที่สุด เป็นเหมือนกับการแข่งกับตัวเอง และโจทย์ที่ทางการแข่งขันให้มานั้น ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องคิดท้าทายที่เกิดขึ้น จึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นที่นักเรียน และอาจารย์ร่วมกันคิด ร่วมกันทำจนเกิดเป็นความสำเร็จร่วมกัน

ที่มา - โทรทัศน์ครู