แนะนำแหล่งเรียนรู้มรกดทางวัฒนธรรมไทย

แนะนำแหล่งเรียนรู้มรกดทางวัฒนธรรมไทย
     วัฒนธรรมจัดเป็นเอกลักษณ์ของสังคมที่เห็นได้อย่างชัดเจน  เพราะวัฒนธรรมเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและถือเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะมีชาติใดเสมอเหมือน  ประเทศไทยมีแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอยู่มาก  เช่น

     พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ตามขนาดของพิพิธภัณฑ์  คือ  ขนาดใหญ่  ขนาดกลางและขนาดเล็ก  ซึ่งจะตั้งอยู่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยจะจัดแสดงศิลปวัตถุ  โบราณวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติไทย  รวมทั้งความเป็นมาของชุมชนในจังหวัดหรือภูมิภาคนั้น ๆ และมีการใช้สื่อผสมสมัยใหม่ประยุกต์รูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

     อุทธยานประวัติศาสตร์  ถือว่าเป็นแหล่งโบราณสถานของชาติที่มีความสำคัญและเป็นประจักษ์พยานยืนยันความเจริญของไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ถือเป็นมรกดทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติ  ตัวอย่างอุทยานประวัติศาสตร์ที่สำคัญในประเทศไทย  ได้แก่  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์  และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท  เป็นต้น

     หอไทยนิทัศน์  เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวของอารยธรรมไทย  โดยใช้สื่อนำเสนอที่หลากหลาย  แบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น 5 ห้อง  คือ ห้องความเป็นมาของชนชาติไทย  ข้าวกับวิถีชีวิตไทย  ภาษาและวรรณคดีไทย  ประเทศไทยกับโลก  วีรกรรมชนชาติไทย  และเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทย  โดยหอไทยนิทัศน์ตั้งอยู่ชั้น 6  ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
ไพศาล ภู่ไพบูลย์ อังคณา ตติรัตน์ และปนัดดา มีสมบัติงาม. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง