แผนภูมิภาพและแผนภูมิแท่ง
แผนภูมิแท่ง  คือ แผนภูมิที่ประกอบด้วย แกนสองแกน คือแกนนอนและแกนตั้ง และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างของแต่ละรูปเท่ากัน ส่วนความยาวจะแปรตามขนาดของข้อมูล เรียกรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปนี้ว่า แท่ง (bar)  การนำเสนอข้อมูลอาจจัดให้แท่งแต่ละแท่งอยู่ในแนวตั้ง  หรือแนวนอนก็ได้ โดยวางเรียงให้ชิดกันหรือห่างกันเล็กน้อยเท่าๆ กันก็ได้   พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดของแต่ละแท่งกำกับไว้ นอกจากนี้ เพื่อความสวยงาม อาจจะใช้วิธีแรเงาหรือระบายสี เพื่อให้ดูสวยงามและสะดวกในการศึกษาเปรียบเทียบ

ข้อมูลที่เหมาะสำหรับการใช้แผนภูมิแท่งในการนำเสนอข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่จำแนกตามคุณภาพ  ตามกาลเวลา  และตามภูมิศาสตร์

แผนภูมิแท่งจำแนกได้หลายประเภท ได้แก่  แผนภูมิแท่งเชิงเดียว  แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน  แผนภูมิแท่งส่วนประกอบ  แผนภูมิแท่งบวก-ลบ  แผนภูมิแท่งซ้อนกัน  แผนภูมิแท่งปิระมิด  ในชั้นนี้จะกล่าวถึงแผนภูมิแท่งเชิงเดียวและแผนภูมิแท่งเชิงซ้อนเท่านั้น           

1)   แผนภูมิแท่งเชิงเดียว  หมายถึง แผนภูมิที่ใช้สำหรับข้อมูลชุดเดียว และแสดงลักษณะของข้อมูลที่สนใจ เพียงลักษณะเดียว เช่น ความถี่  จำนวนเงิน  จำนวนภาษี  มูลค่าการส่งออก  เป็นต้น
2)    แผนภูมิเชิงซ้อน  หมายถึง แผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบของข้อมูลสองชุดขึ้นไป หรือเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่เราสนใจตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป บนแกนเดียวกัน  เช่น  เปรียบเทียบรายรับรายจ่าย  เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชายกับจำนวนนักเรียนหญิง เป็นต้น       


แผนภูมิรูปภาพ  คือ แผนภูมิที่ใช้รูปภาพแทนจำนวนของข้อมูลที่นำเสนอ เช่น แผนภูมิรูปภาพคน รูปภาพคน 1 คน แสดงประชากรที่นำเสนอ 1 ล้านคน เป็นต้น

การเขียนแผนภูมิรูปภาพ อาจกำหนดให้รูปภาพ 1 รูปแทนจำนวนสิ่งของ 1 หน่วยหรือหลายหน่วยก็ได้แต่ละรูปต้องมีขนาดเท่ากันเสมอ
ขั้นตอนการเขียนแผนภูมิรูปภาพ

1. อ่านข้อมูลที่ได้มาให้เข้าใจ
2. พิจารณาว่าจะต้องวาดรูปภาพอะไรบ้าง โดยรูปที่วาดนั้นต้องเป็นเรื่องเดียวกับข้อมูลที่ได้มา
3. กำหนดเงื่อนไขว่าให้รูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งของเท่าใด
4. พิจารณาว่าต้องวาดรุปกี่รูป แทนจำนวนสิ่งของแต่ละชนิด
5. เริ่มเขียนแผนภูมิรูปภาพ โดยเริ่มกำหนดชื่อแผนภูมิ ตัวแผนภูมิ รูปภาพ และเงื่อนไข ตามลำดับ
6. รูปภาพที่วาดนั้นจะต้องมีขนาดเท่ากันhttp://www.thaigoodview.com
http://www.sema.go.th
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง