โครงสร้างและความสำคัญของรัฐธรรมนูญ

โครงสร้างและความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550   ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช  2550   มีบทบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้าง การบริหารรัฐและการเมืองการปกครองของไทยไว้ในหมวด 1 บททั่วไป คือ
1. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเดียวจะแบ่งแยกมิได้
2. มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. อำนาจประชาธิปประไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์ประมุขจะทรงใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
มีความสำคัญดังนี้
 1. ยืนยันความเป็นเอกราชของประเทศไทย
 2. ยืนยันความเป็นเอกรัฐของประเทศไทย
 3. ยืนยันว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยจะทรงใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
 4. คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของชาวไทยืและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 5. มีบทบัญญัติซึ่งเป็นหลักสำคัญในการตรากฎหมายต่างๆมาใช้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศ
 6. มีบทบัญญัติที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ นับว่าเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   2550
หมวดที่ 1  บททั่วไป
หมวดที่ 2  พระมหากษัตริย์
หมวดที่ 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หมวดที่ 4  หน้าที่ของชนชาวไทย
หมวดที่ 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หมวดที่ 6  รัฐสภา
หมวดที่ 7  การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
หมวดที่ 8  การเงิน การคลัง และงบประมาณ
หมวดที่ 9  คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ 10 ศาล
หมวดที่ 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ 12 การตรวจสอบารใช้อำนาจรัฐ
หมวดที่ 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก:
ผศ.วิชัย ภู่โยธิน และคณะ.หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-ม.6 .พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน