โครงสร้างและความสำคัญของรัฐธรรมนูญ

โครงสร้างและความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550   ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช  2550   มีบทบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้าง การบริหารรัฐและการเมืองการปกครองของไทยไว้ในหมวด 1 บททั่วไป คือ
1. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเดียวจะแบ่งแยกมิได้
2. มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. อำนาจประชาธิปประไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์ประมุขจะทรงใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
มีความสำคัญดังนี้
 1. ยืนยันความเป็นเอกราชของประเทศไทย
 2. ยืนยันความเป็นเอกรัฐของประเทศไทย
 3. ยืนยันว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยจะทรงใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
 4. คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของชาวไทยืและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 5. มีบทบัญญัติซึ่งเป็นหลักสำคัญในการตรากฎหมายต่างๆมาใช้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศ
 6. มีบทบัญญัติที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ นับว่าเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   2550
หมวดที่ 1  บททั่วไป
หมวดที่ 2  พระมหากษัตริย์
หมวดที่ 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หมวดที่ 4  หน้าที่ของชนชาวไทย
หมวดที่ 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หมวดที่ 6  รัฐสภา
หมวดที่ 7  การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
หมวดที่ 8  การเงิน การคลัง และงบประมาณ
หมวดที่ 9  คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ 10 ศาล
หมวดที่ 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ 12 การตรวจสอบารใช้อำนาจรัฐ
หมวดที่ 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก:
ผศ.วิชัย ภู่โยธิน และคณะ.หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-ม.6 .พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง