ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากธารน้ำแข็ง

ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากธารน้ำแข็ง

ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากธารน้ำแข็งหุบเขา เราพบว่าสิ่งที่มีผลต่อความเร็วของการเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งได้แก่ สภาพความลาดเอียงของภูมิประเทศ ปริมาณแพเศษหินธารน้ำแข็ง ตลอดจนขนาดน้ำหนักของธารน้ำแข็ง และอุณหภูมิน้ำแข็ง กับโครงสร้างของหินในบริเวณนั้น ๆ ดังนั้นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็งที่สำคัญ สามารถแยกพิจารณาได้ เช่น การเกิดรอยแตกแยกในน้ำแข็ง ทำให้เกิดเหวน้ำแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งหุบเขา จากแรงยึดของก้อนน้ำแข็งเสียสมดุลจึงเกิดการไหล และเนื่องจากความหนาของธารน้ำแข็ง และความแตกต่างด้านความกดดัน มีผลทำให้ส่วนล่างของธารน้ำแข็งโป่งออกคล้ายๆ กับแรงกดบนดินที่เป็นโคลนเหลว ทำให้โคลนไหลจากด้านล่างออกไปตามขอบของร่องเขา และช่วยให้ธารน้ำแข็งเคลื่อนที่ไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก ขณะธารน้ำแข็งเคลื่อนที่จะมีการกษัยการไปด้วย ภายหลังธารน้ำแข็งละลายลงจะทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปเป็นร่อง และหุบเหวชัน จากกระบวนการกระทำของธารน้ำแข็งสามารถแยกพิจารณาลักษณะภูมิประเทศได้ดังนี้


เซิร์ก (Cirque) เป็นลักษณะภูมิประเทศไหล่เขาชันลักษณะคล้ายรูปอัฒจันทร์ โค้งที่เกิดจากการกษัยการของธารน้ำแข็งร่วม กับน้ำค้างแข็ง คือเมื่อหิมะตกลงมาตามซอกหิน และแทรกอยู่จะกลายเป็นน้ำแข็งดันให้หินดินดานแตกออกและเกิดการครูดไถให้หินที่อยู่ด้านข้างธารน้ำแข็งและบริเวณพื้นธารสึกกร่อน ด้านหลังของแอ่งหิมะน้ำแข็งที่เป็นต้นธารจะถูกกัดเซาะจนโค้งเว้าขึ้นไปยังสันปันน้ำตลอดเวลา ต่อมาเมื่อน้ำแข็งละลายจะมีน้ำแช่ขังอยู่กลายเป็นทะเลสาบได้ หรือแอ่งน้ำบนภูเขาได้เช่นกัน

แอเรต (Arete) และยอดเขารูปพีระมิด (Horn) เกิดจากเมื่อผนังด้านข้าง ของเซิร์กมีการกษัยการอยู่อย่างต่อเนื่องกันจะทำให้ผนังเซิร์กสองแห่งที่อยู่ตรงกันข้ามเว้าโค้งเข้าหากันจนกลายเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบแอเรต และถ้าถูกกระทำต่อไปเรื่อย ๆ จน เกิดการพังทลายเข้าหากันจะทำให้เกิดภูมิประเทศคล้ายพีระมิด ที่มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม เราเรียกว่า ยอดเขารูปพีระมิด(Horn) ซึ่งจะเห็นได้เด่นชัดในภูมิประเทศแถบเทือกเขาแอลป์ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เหวหิมะยอดเขา (Bergschrund)
และร่องธารน้ำแข็ง (Glacial Trough) เหวหิมะยอดเขาเกิดบริเวณต้นธารน้ำแข็งที่โครงสร้างหินมีความอ่อนกว่าบริเวณใกล้เคียงจึงถูกกัดเซาะให้แตกออกอย่างรวดเร็ว โดยมักจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดเมื่อหิมะละลายลงหมดแล้ว และมักพบตามยอดเขาสูง สำหรับร่องธารน้ำแข็งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำแข็งจนขนาดร่องลำธารขยายใหญ่ มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวยู เมื่อน้ำแข็งละลายร่องธารน้ำแข็งจะกลายเป็นธารน้ำไหล

ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากธารน้ำแข็งภาคพื้นทวีป การกระทำของธารน้ำแข็งภาคพื้นทวีปจะคล้ายกับธารน้ำแข็งหุบเขา แต่จะเป็นไปอย่างช้าๆ จะเกิดการกัดเซาะ และขัดถูได้อย่างมากมาย ซึ่งจะก่อให้เกิดการทับถมเป็นชั้นอย่างมีระเบียบและการทับถมแบบดินหินคละ เราสามารถแยกพิจารณาลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการทับถมของน้ำแข็งภาคพื้นทวีปได้ดังนี้

 

 

ที่มา http:// www.geographyhigh.connectfree.co.uk

 

สิ่งตกจมธารน้ำแข็งปลายธาร (Terminal Moraine) เกิดจากการทับถม ของธารน้ำแข็งขณะน้ำแข็งละลายลงโดยตะกอนต่าง ๆ ที่ถูกทับถมรวมกันเป็นกอง เมื่อธารน้ำแข็งมีการหยุดเคลื่อนที่มีการละลายตัวกลายเป็นน้ำไหลอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นการชั่วคราวเราจะพบตะกอนที่ธารน้ำแข็งพัดพามาทับถมกันเป็นหย่อม ๆ และมีลักษณะเป็นแนวดินโค้งตัดผ่านพื้นที่ผิวของหุบเขา และโค้งไปยังอีกด้านหนึ่งของผนังหุบเขา

ที่ราบเศษหินธารน้ำแข็ง (Outwash Plain) เกิดจากการทับถมของแพ เศษหินธารน้ำแข็ง หลังจากที่ธารน้ำแข็งละลายลงแล้ว น้ำจะพัดพาเอาตะกอนต่างๆ ไปทับถมกันไว้ โดยตะกอนที่มีขนาดใหญ่ และมีความหยาบมากจะตกทับถมก่อน มีสาเหตุมาจากมีการตกทับถมในขณะที่ธารน้ำแข็งมีการหยุดอยู่กับที่ระยะเวลาหนึ่งแต่ยังไม่มีการละลาย เป็นส่วนผสมที่คละกันระหว่างดิน ทราย กรวด และก้อนหินขนาดต่างๆ กัน เรียกว่าการตกทับถมโดยไม่มีการจัดขนาด (Unsorted Meterial) ส่วนตะกอนขนาดเล็กจะตกทับถมกันในบริเวณที่ห่างไกลออกไปกว่าตะกอนขนาดใหญ่ จัดว่าเป็นการคัดขนาดของตะกันไปในตัว และเกิดในขณะที่ธารน้ำแข็งมีการหยุดเคลื่อนที่และมีการละลายตัวกลายเป็นธารน้ำไหลคล้ายธารน้ำธรรมชาติจึงทำให้ตะกอนขนาดเล็กสามารถพัดพาไปกับธารน้ำได้ไกลกว่าเรียกว่า การทับถมโดยมีการจัดขนาด (Sorted Meterial on Outwash Plain)

หลุมรูปกาต้มน้ำ (Kettles) มักพบตามที่ราบเศษหินธารน้ำแข็งทั่วไป เกิดจากการละลายของก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เหลือค้างอยู่ตามพื้นผิว เมื่อธารน้ำแข็งหลักถดถอยไปแล้ว ก้อนน้ำแข็งดังกล่าวจะถูกทับถม และค่อยๆ ละลายจนเกิดเป็นหลุม หากมีน้ำขังจะกลายเป็นทะเลสาบเล็กๆ และถ้ามีการสะสมตัวของตะกอนมากขึ้นนานๆ ทะเลสาบก็จะกลายเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบที่ลุ่มน้ำขัง (Swamps) ต่อไป

เนินกรวดท้ายธารน้ำแข็ง (Esker) เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจาก การทับถมของแพเศษหินธารน้ำแข็ง เป็นเนินคดเคี้ยว เกิดจากน้ำแข็งที่ละลายจากธารน้ำแข็ง ไหลบนพื้นผิวของธารน้ำแข็งในช่วงฤดูร้อน และไหลลงสู่เบื้องล่างตามขอบ หรือซึมผ่านธารน้ำแข็งตามรอยแตกลงดิน ทำให้เกิดเป็นธารน้ำไหลคดเคี้ยวใต้ธารน้ำแข็ง และมีกรวดทรายสะสมเป็นชั้นๆ การทับถมจะมีลักษณะเป็นแนวยาวติดต่อกัน ต่อมาภายหลังจะมีดินมาทับถมมากขึ้น ตามปกติเนินกรวดท้ายธารน้ำจะมีความยาวหลายกิโลเมตร บางแห่งคล้ายลักษณะลำน้ำ และลักษณะของตะกอนเป็นกรวดทรายจึงไม่อุ้มน้ำไม่สามารถใช้ทำการเพาะปลูกได้ดี

เนินหินดาน (Knob of Solid Bed-rock) เกิดจากการที่พืดน้ำแข็งเคลื่อนที่ ผ่านหินดินดานที่อยู่ทางด้านต้นธารน้ำแข็งจะมีรูปร่างกลม ราบเรียบ ไม่มีรอยขีดและร่องขนาดเล็กมากนัก เราเรียกส่วนนี้ว่า “ต้นธารน้ำแข็ง” (Stoss Side) (รูปที่ 8) และด้านปลายซึ่งจะถูกธารน้ำแข็งครูดไถทำให้หินแตกออกเป็นก้อนเหลี่ยม และมีความลาดชันมากกว่าด้านต้นธารน้ำแข็ง เราเรียกด้านปลายนี้ว่า “ด้านปลายธารน้ำแข็ง” (Lee Side) ซึ่งด้านนี้จะมีร่องน้ำแข็งขนาดใหญ่ และรอยขีดข่วนมากกว่าด้านต้นธารน้ำแข็ง บางครั้งเราเรียกเนินชนิดนี้ว่า “เนินหินรูปหลังแกะ” (Roches Moutonn’ees)

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน