การทำบัญชีครัวเรือน

บัญชีครัวเรือนหมายถึง บัญชีที่บันทึกรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวัน อาจทำเป็นประจำวัน ประจำเดือนหรือประจำปีก็ได้ บัญชีครัวเรือนมีประโยชน์คือทำให้วางแนรายจ่ายได้มากขึ้น บััญชีครัวเรือน สามารถทำได้ดังนี้

1.ตีตาราง 5 ช่อง

2.ช่องแรกใส่วันที่ เดือน ปี

3.ช่องที่สองใส่รายการที่เราได้รับ-จ่ายไป เช่น พ่อให้เงิน

4.ช่องที่สามใส่จำนวนเงินที่ได้รับหรือเ็ยรายรับ

5.ช่องที่สี่ใส่จำนวนเงินที่เป็นรายจ่าย

6.ชองที่ห้าใส่จำนวนเงินที่คงเหลือ

และบัญชีครัวเรือนสามารถทำเป็นบัญชีประจำตัวของตัวเองได้ เหมือนไดอ่รี่ประจำตัวเรา

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง