เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม

เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม เรื่องนอกโลกแต่ประโยชน์ใกล้ตัว 

โดย น.อ. ศรัณย์ ทัพภะสุต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชร์
สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

รู้จักดาวเทียมรูปแบบต่างๆ  การทำงานของดาวเทียม ประโยชน์ของดาวเทียม
ภาพถ่ายทางอากาศ และดาวเทียมสำคัญของไทย

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง