ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติกับท้องถิ่น

ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติกับท้องถิ่น
     ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะสามารถสนองความต้องการของคนในด้านต่าง ๆ โดยนำมาเป็นผลผลิตต่าง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

          ดิน     เป็นแหล่งเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารของคนในท้องถิ่น  นอกจากนี้ดินยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนในท้องถิ่นอีกด้วย
          น้ำ     เป็นแหล่งที่คนใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ดื่ม  ซักล้าง  นอกจากนี้คนในท้องถิ่นยังใช้น้ำทำการเกษตร  เลี้ยงสัตว์  ใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท  เป็นต้น
          ป่าไม้     เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  เป็นแหล่งผลิตไม้  ช่วยป้องกันน้ำท่วม  ป้องกันการพังทลายของดินในท้องถิ่น
          หินแร่     เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญกับคนในท้องถิ่น  และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น  เพราะเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
          อากาศ     เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อสภาพร่างกายของคนในท้องถิ่น  มีผลต่อการประกอบอาชีพเพาะปลูก  เช่น  อากาศร้อน  แห้งแล้ง  ต้องปลูกพืชที่ทนแล้งได้ดี  เช่น  อ้อย  สับปะรด

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง