รูปเรขาคณิต


รูปเรขาคณิต

รูปเรขาคณิต หมายถึง รูปต่างๆ ทางเรขาคณิต  เช่น 


รูปสามเหลี่ยม   มีด้าน  3  ด้าน  มีมุม  3  มุม


รูปสี่เหลี่ยม   มีด้าน  4  ด้าน  มีมุม  4  มุม


รูปห้าเหลี่ยม   มีด้าน  5  ด้าน  มีมุม  5  มุม


รูปหกเหลี่ยม   มีด้าน  6  ด้าน  มีมุม  6  มุม


รูปแปดเหลี่ยม   มีด้าน 8 ด้าน  มีมุม 8 มุม


รูปวงกลม มีเส้นโค้งเป็นวงกลม และห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากัน


รูปวงรี มีเส้นเส้นโค้งเป็นวงรี  โดยห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากัน
 

 
รูปทรงเรขาคณิต 

รูปทรงเรขาคณิต  หมายถึง รูปที่มีส่วนที่เป็นพื้นผิว  ส่วนสูง และส่วนลึก หรือหนา


รูปทรงกลม


รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
รูปทรงกระบอก
 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง