สารคดีเอกลักษณ์ไทย ชุด อัญมณีไทย ตอน อัญมณีในวรรณกรรมและนาฎกรรม

สารคดีเอกลักษณ์ไทย  ชุด  อัญมณีไทย

โดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง