บรรทัดฐานและวัฒนธรรม

บรรทัดฐานและวัฒนธรรม
     บรรทัดฐาน หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
          ประเภทของบรรทัดฐาน มีดังนี้
               ๑. วิถีชาวบ้าน คือ การประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมนั้น ๆ จนกลายเป็นประเพณี เช่น คนในชนบทกินข้าวโดยใช้มือเปิบ แต่งตัวตามประเพณีนิยม เป็นต้น
               ๒. จารีต เป็นการปฏิบัติที่มีศีลธรรมไปเกี่ยวข้อง เช่น ความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติจะถูกคนในสังคมรังเกียจ
               ๓. กฎหมาย เป็นบทบัญญัติที่ใช้บริหารบ้านเมืองที่กำหนดให้ประชาชนปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายอาญา

     วัฒนธรรม หมายถึง แบบอย่างของพฤติกรรมซึ่งทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ
               ๑. วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ ได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ อาคาร บ้านเรือน สิ่งอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ ศาสนวัตถุ เป็นต้น
               ๒. วัฒนธรรมที่ไม่เป็นวัตถุ ได้แก่ ภาษา ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ความศรัทธา ศีลธรรม เป็นต้น

 

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง