การหา ค.ร.น.

ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) คือ จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุด ที่มีจำนวนอย่างน้อยสองจำนวนเป็นตัวประกอบ หรือ
ค.ร.น. คือ จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีจำนวนอย่างน้อยที่สุดสองจำนวนที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว

วิธีการหา ค.ร.น.
1) การหา ค.ร.น. โดยวิธีการแยกตัวประกอบ
     ตัวอย่าง จงหา ค.ร.น. ของ 16, 24 และ 32
          วิธีทำ  16 = 2x2x2x2
                   24 = 2x2x2x3
                   32 = 2x2x2x2x2
                   ค.ร.น. ของ 16, 24 และ 32 คือ 2x2x2x2x2x3 = 96
2) การหา ค.ร.น. โดยวิธีการตั้งหาร
     ตัวอย่าง จงหา ค.ร.น. ของ 16, 24 และ 32
          วิธีทำ    2|16    24    32
                     2| 8    12    16
                     2| 4     6     8
                     2| 2     3     4
                         1     3     2
                     ค.ร.น. ของ 16, 24 และ 32 คือ 2x2x2x2x2x3 = 96