เส้นขนาน (//)


เส้นขนาน (//)

คือ เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน ไม่ตัดกัน และมีระยะห่างระหว่างเส้นทั้งสองเท่ากันเสมอ เส้นขนานอาจเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ เช่น รางรถไฟ ขอบยางในรถยนต์
เส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงเดียวกันย่อมขนานกัน และเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงเดียวกันย่อมขนานกัน ดังรูป 


สรุป AB//CD , AC // BD , GE // HFสรุป กข//คง ,คง //จฉ , ดังนั้น กข// จฉทดสอบความเข้าใจ

ข้อ 1. สิ่งใดประกอบด้วยส่วนของเส้นตรงที่ขนานกัน
         ก. ซองจดหมาย 
         ข. ลูกปิงปอง 
         ค. มะละกอ 
         ง. น้อยหน่า

ข้อ 2. รูปใดไม่มีส่วนของเส้นตรงขนานกัน 
 

เฉลย ข้อ 1. ตอบ ก. ข้อ 2. ตอบ ข

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง