ประวัติศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

 

ประวัติศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ
     ศาสนาในประเทศไทยมีหลายศาสนา โดยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของทุกศาสนา ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็มีชาวไทยอีกจำนวนหนึ่งที่นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เป็นต้น
     ทุกศาสนามีความสำคัญต่อผู้ที่นับถือ ดังนั้นเราจึงควรศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของศาสนา ศาสด และคัมภีร์ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ หลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนานั้น ๆ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่นับถือ

     ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
          ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุด กำเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย ศาสนานี้ไม่มีศาสดา นับถือเทพเจ้า ๓ องค์ ได้แก่
               ๑. พระนารายณ์ พระผู้รักษาหรือคุ้มครองโลก
               ๒. พระพรหม พระผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุด
               ๓. พระศิวะ พระผู้ทำลายโลก
          คัมภีร์สำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ คัมภีร์พระเวท
               ๑. ฤคเวท เป็นบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าต่าง ๆ
               ๒. ยชุรเวท เป็นบทสวดในพิธีบูชายัญ
               ๓. สามเวท เป็นบทสวดสำหรับใช้ทั่วไปในหมู่ประชาชนในพิธีกรรมต่าง ๆ
               ๔. อาถรรพเวท เป็นบทสวดในพิธีประกอบการทางไสยศาสตร์ต่าง ๆ

 

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง