ประวัติศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาอิสลาม

ประวัติศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ
     ศาสนาในประเทศไทยมีหลายศาสนา โดยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของทุกศาสนา ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็มีชาวไทยอีกจำนวนหนึ่งที่นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เป็นต้น
     ทุกศาสนามีความสำคัญต่อผู้ที่นับถือ ดังนั้นเราจึงควรศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของศาสนา ศาสด และคัมภีร์ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ หลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนานั้น ๆ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่นับถือ

     ศาสนาอิสลาม
          ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลกและยังเป็นศาสนาที่คนไทยบางกลุ่มให้ความนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๔ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล
          ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถือกำเนิดขึ้นในนครเมกกะ ประเทศซาอะดีอาระเบียหลังพระพุทธศาสนาประมาณ ๑,๑๑๓ ปี 
          ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ นบีมุฮัมมัด พระองค์เป็นชาวอาหรับ ประสูติที่เมืองเมกกะเป็นบุตรของ อับดุลเลาะห์ และนางอามีนะฮ์ พระองค์กำพร้าตั้งแต่เด็ก และได้อยู่ในความอุปการะของปู่และลุง เมื่อท่านอายุได้ ๑๒ ปี ก็เริ่มรู้จักความเป็นไปของโลก
          เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอายุได้ ๒๕ ปี ได้ไปทำงานกับนางคอีญะฮ์ โดยควบคุมกองคาราวานนำสินค้าไปขายยังประเทศใกล้เคียง ทำให้ท่านได้รู้เรื่องศาสนายิว และศาสนาคริสต์มากขึ้น ต่อมาทั้งสองได้แต่งงานกัน
          ในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดมีชีวิตอยู่นั่น สังคมของอาหรับอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมท่านจึงพยายามแก้ไขปัญหา โดยหลบไปหาความสงบในถ้ำบนภูเขาฮิรอฮ์ได้มีเทวทูตนำโองการของพระเจ้ามาประทานแก่ท่าน ท่านจึงเริ่มประกาศศาสนา หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักศรัทธา ๖ ประการ และหลักปฏิบัติ ๕ ประการ
          ท่านนบีมุฮัมมัดทรงประกาศศาสนาเป็นเวลา ๒๓ ปี พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่ออายุ ๖๓ ปี 
          คัมภีร์ทางศาสนาอิสลาม เรียกว่า คัมภีร์อัล-กุรอาน ซึ่งถือเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้ประทานแก่มวลมนุษย์ผ่านทางท่านศาสดานบีมุฮัมมัด

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง