ประวัติศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาคริสต์

ประวัติศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ
     ศาสนาในประเทศไทยมีหลายศาสนา โดยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของทุกศาสนา ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็มีชาวไทยอีกจำนวนหนึ่งที่นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เป็นต้น
     ทุกศาสนามีความสำคัญต่อผู้ที่นับถือ ดังนั้นเราจึงควรศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของศาสนา ศาสด และคัมภีร์ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ หลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนานั้น ๆ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่นับถือ

     ศาสนาคริสต์
          ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาที่ถือกำเนิดขึ้นในดินแดนของทวีปเอเชีย กำเนิดหลังพระพุทธศาสนาประมาณ ๕๔๓ ปี ศาสดาของศาสนาคริสต์ คือ พระเยซู พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ที่เมืองเบธเลเฮม ในกรุงเยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล ชาวคริสต์เชื่อกันว่า มารดาของพระเยซู คือ นางมาเรีย ตั้งครรภ์โดยอานุภาพของพระเจ้า (พระยะโฮวา) เพราะพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า
          ตามประวัติกล่าวว่า พระเยซูเป็นเด็กเฉลียวฉลาด มีความสนใจในเรื่องศาสนธรรมและการสั่งสอนคนจน ต่อมาพระองค์ได้ออกเทศนาสั่งสอนให้ทุกคนมีความรักความเมตตาต่อกัน มีความเสียสละและรู้จักการให้อภัย
          ผู้มีปัญญาเห็นว่า พระเยซูจะทำให้โลกเกิดความสงบ แต่ผู้ปกครองบ้านเมืองกลับเห็นว่าพระเยซูจะทำให้ชาวเมืองทำการต่อต้าน ด้านนักบวชชาวยิวกลัวว่า ชาวยิวจะหันมานับถือพระเยซู จึงกล่าวหาว่าพระองค์เป็นกบฎ
          ดังนั้นพระองค์จึงถูกจับหลังจากประกาศคำสอนได้เพียง ๓ ปีเท่านั้น และมีคำสั่งให้ประหารชีวิตโดยการตรึงไม้กางเขน พระเยซูสิ้นพระชนม์เมื่ออายุ ๓๓ ปี 
          ศาสนาคริสต์สอนให้คนมีความรัก ความเมตตาต่อกัน หากใครปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า พระเจ้าก็จะทรงมอบความรักความช่วยเหลือให้ และเมื่อตายไปวิญญาณจะได้ไปเฝ้าพระเจ้าในสวรรค์มีชีวิตนิรันดร
          คัมภีร์สำคัญของศาสนาคริสต์ คือ คัมภีร์ไบเบิล เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นพระวจนะของพระเจ้า

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง