สิ่งแวดล้อมทางสังคม

1.  ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางสังคม
     สิ่งแวดล้อมทางสังคม  หมายถึง  สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา  และเป็นสิ่งที่คนเราสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น  สิ่งของเครื่องใช้  อาคารบ้านเรือน  ถนนหนทาง  รวมทั้งวัฒนธรรมและประเพณี
     ในแต่ละสังคมจะมีความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมทางสังคมหลายเรื่อง  ดังตัวอย่างเช่น  ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางสังคมระหว่างครอบครัวในเรื่องต่าง ๆ เช่น  จำนวนสมาชิก  การดำเนินชีวิต  อาชีพ  เชื้อชาติ  การนับถือศาสนา

2.  ภาวะประชากรกับสิ่งแวดล้อม
     ในแต่ละสังคมจะประกอบด้วยสมาชิกในสังคมนั้น ๆ สมาชิกในสังคมมีทั้งชายและหญิง  ตัวอย่างเช่น
          สมาชิกในครอบครัวของฉัน มี 4 คน  ได้แก่  พ่อ  แม่  ตัวฉัน  น้องสาว
          สมาชิกในโรงเรียนของฉัน  มีประมาณ 600 คน  มีคุณครูประมาณ 50 คน  นักเรียนชายและหญิงประมาณ 450 คน  เจ้าหน้าที่  นักการภารโรงและอื่น ๆ ประมาณ 50 คน
          จำนวนสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุต่าง ๆ เช่น
               -  จำนวนสมาชิกในครอบครัวของผมเพิ่มขึ้น  เพราะคุณแม่คลอดน้องชาย
               -  จำนวนสมาชิกในโรงเรียนของผมเพิ่มขึ้น  เพราะโรงเรียนรับสมัครคุณครูเพิ่มขึ้น
               -  จำนวนสมาชิกในโรงเรียนของหนูลดลง  เพราะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จบการศึกษาจากโรงเรียน
          การเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนในภาวะที่ผิดปกติ  อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตได้  เช่น
          ถ้ามีจำนวนสมาชิกในบ้านมากเกินไป
               -  อาจจะทำให้บริเวณบ้านดูคับแคบ
               -  มีปัญหาในการใช้สถานที่ต่าง ๆ เช่น  ห้องน้ำ  ห้องนอน
          ถ้าในโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนมากเกินไป
               -  ทำให้มีห้องเรียนไม่เพียงพอ
               -  ครูจัดการเรียนการสอนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
               -  มีปัญหาในการใช้บริการสถานที่ในโรงเรียน  เช่น  ห้องน้ำ  ห้องสมุด  โรงอาหาร
          ดังนั้น  การเปลี่ยนแปลงของภาวะประชากรในสังคมแต่ละแห่งนั้น  ควรมีภาวะที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อมของสังคมนั้น ๆ จึงจำทำให้การดำเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสม

3.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน
     สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา  ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว  หรือในชุมชนประกอบดด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม  ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเรา  ดังนั้นเราจึงต้องร่วมใจกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ให้คงอยู่  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้นาน ๆ 
     การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
          -  ปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
          -  ร่วมใจกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า
          -  ให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
          -  หาสิ่งอื่นที่จะใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทมาใช้ประโยชน์แทน
          -  อื่น ๆ
     การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคม
          -  ช่วยกันดูแลรักษาสาธารณูปโภค  เช่น  ถนน  สะพาน  ให้อยู่ในสภาพดี
          -  ไม่ขีดเขียนหรือสลักชื่อหรือข้อความใด ๆ ลงบนสิ่งของที่เป็นของส่วนรวม
          -  ช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน
          -  ทะนุบำรุงสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีคุณค่า  เช่น  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
          -  อื่น ๆ

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน