ร้อยละหรือเปอร์เซนต์

ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ แปลว่า ต่อร้อย เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ % เขาใช้ร้อยละเพื่อแสดงการเปรียบเทียบจำนวนใดจำนวนหนึ่งกับ 100

ร้อยละกับเศษส่วนและทศนิยม
เช่น ร้อยละ 9 = 9% = 9/100 = 0.09
      ร้อยละ 150 = 150% = 150/100 = 1.5

ร้อยละของจำนวน
เช่น ร้อยละ 30 ของ 80
              = (30/100)x80
              = 24

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง