ประเภทของสิ่งแวดล้อม

ประเภทของสิ่งแวดล้อม
     สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรามีมากมาย  เช่น  บ้าน  ต้นไม้  สัตว์  ตึก  สะพาน  ถนน  รถ  แม่น้ำ  ภูเขา  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า  สิ่งแวดล้อม  ถ้าเราลองพิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราก็จะสามารถจัดประเภทของสิ่งแวดล้อมได้เป็น 2 ประเภท  ดังนี้
          1.  ทางธรรมชาติ  ประกอบด้วย  ดิน  น้ำ  อากาศ  พืช  สัตว์  อื่น ๆ
          2.  ทางสังคม  ประกอบด้วย  บ้าน  โรงเรียน  วัด  ถนน  โบราณวัตถุ  อื่น ๆ
     สิ่งแวดล้อมทั้ง 2 ประเภทนี้  มีประโยชน์ต่อคนในชุมชนมากมาย  เช่น  คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหล่านี้  เช่น  คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหล่านี้ในการดำรงชีวิต  ได้แก่  ใช้เป็นแหล่งอาหาร  เป็นแหล่งประกอบอาชีพส่วนสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่คนเราสร้างขึ้นมีคุณค่าต่อคนมากมาย  เช่น  ช่วยอำนวนความสะดวกในชีวิตประจำวัน  ให้คุณค่าทางจิตใจ  เป็นต้น

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง