การทำธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง

การทำธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง

บทนำ

   

     ที่มาและความสำคัญ

            ในปัจจุบันนี้คนไทยเสียชีวิตเพราะโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากและโรคไข้เลือดออกจะระบาดในฤดูฝน
     และมียุงเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่เรา   กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับการทำธูปไล่
     ยุงจากสมุนไพร โดยใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการไล่ยุงซึ่งนำสมุนไพรเหล่านั้นมาทำเป็นส่วน
     ผสมหลักของธูปหอม  เนื่องจากสมุนไพรเหล่านั้นมีกลิ่นแรงซึ่งยุงจะไม่ชอบ  เช่น ตะไค้รหอม เปลือกส้ม  ผิวมะกรูด      เป็นต้น  ซึ่งนอกจากจะเป็นการไล่ยุงแล้วยังส่งผลดีกับเราเพราะธูปยังส่งกลิ่นหอมสมุนไพรชนิดต่างๆอีกด้วย
       

    วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
       1.  ต้องการทำสมุนไพรไล่ยุง โดยใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติิ
       2.  ได้รู้จักนำสมุนไพรไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
       3.  ได้รู้จักนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวสารเคมีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
       4.  ประหยัดและปลอดภัยจากสารพิษ
       
     ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1.  ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
        2.  สามารถนำความรู้นี้ไปประกอบรายได้เสริม
        3.  ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดใช้มลภาวะ                              

 

ลำดับที่ี่

แผน/ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน

ระยะเวลา

ผลการดำเนินงาน

1.

        เลือกโครงงาน

1 สัปดาห์

ได้โครงงานทำธูปหอมไล่ยุงสมุนไพร

2.

ช่วยกันตั้งชื่อโครงงาน    

10  นาที

ชื่อ  Mosquito

3.

เริ่มวางแผนว่าจะทำสมุนไพร
ชนิดใดบ้าง

1  วัน

สมุนไพรทุกชนิดที่มีอยู่ในบ้านของสมาชิกทุกคน

4.

วางแผนเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
ทำงานและสถานที่การทำงาน
เตรียมสมุนไพร

  1วัน

ได้นัดหมาย วันเวลาที่จะไปทำโครงงาน

5.

นำสมุนไพรมาอบแล้วปั้นให้ละเอียด
และทดลองทำธูปเป็นครั้งแรก

4 ชั่วโมง

ได้เตรียมสมุนไพรโดยนำมาหั่นแล้วตากแดดไว้จนได้สมุนไพรตากแห้ง
การทำธูปในครั้งแรกไม่สำเร็จยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่บางเรื่อง

6.

ทำธูปหอมสมุนไพรครั้งที่ 2

5  ชั่วโมง

การทำธูปหอมครั้งที่ 2ได้ผลตามที่ต้อง

 

                       วิธีทำ
   
         1.   นำผงสมุนไพรที่ได้มาใส่ลงในถ้วยที่สะอาด 2 ช้อนโต๊ะ
         2.   นำผงขี้เลื่อยมาผสมกับสมุนไพร 2 ช้อนโต๊ะ และผสมกับถ่านที่บดอีก 1 ช้อนโต๊ะ
         3.   นำสมุนไพรที่ผสมแล้วมาคุกเคล้ากับแป้งเปียก
         4.   เนื้่อสมุนไพรที่ผสมกับแป้งเปียกจนเข้ากันแล้วนำมาปั้น                                  
         5.   นำธูปที่ได้มาลองอบก่อน  เพื่อทดสอบว่าสามารถใช้ได้หรือไม่
              (ที่นำมาอบนั้นเพื่อเราจะได้รู้ผลเร็วกว่าตากแดดจนแห้ง)
         6.   เมื่อผลการทดลองได้ตามต้องการแล้วก็ปั้นแล้วนำมาตากแดดซักประมาณ  3-4 วัน  

 

              การทดลองครั้งที่ 1

  อุปกรณ์
   ผงสมุนไพร  ได้แก่  ตะไคร้  ขมิ้น  ขิง  เปลือกส้ม  เปลือกส้มโอ         
ผิวมะกรูด  ข่า  แป้งข้าวเหนียว
   ขี้เลือย  ถ่านและสีผสมอาหาร
         ขั้นตอนการทำแป้งเปียก
     1.  นำน้ำไปต้มในหม้อปริมาณน้ำ 2 แก้ว
     2.  นำแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปในน้ำปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะ
     3.  คนไปเรื่อยๆจนเหนียว
     4.  แล้วยกออกมาคนต่อเรื่อยๆจนหายร้อน
     5.  สังเกตดูแป้งถ้าแป้งยังไม่เหนียวพอให้เติมแป้งลงไปเพิ่ม
     6.  ก็จะได้แป้งที่มีคุณสมบัติเหมือนกาว
            ขั้นตอนการทำธูป
     1.  นำผงสมุนไพร ขี้เลือยและถ่านมาผสมกันแล้วคนให้เข้ากัน
     2.  นำแป้งเปียกมาใส่ลงไปเล็กน้อยและคนให้เข้ากันอีกครั้ง
     3.  นำสีผสมอาหารมาผสมเข้าด้วยกัน
     4.   สังเกตว่าแป้งเปียกกับสมุนไพรสามารถใช้ได้หรือยัง จากนั้นนำมาปั้นเป็นรูปกรวย
     5.  นำไปอบที่อุณหภูมิอ 10 องศา  ใช้เวลาอบ  2  นาที
     6.   ทดลองจุดว่าสามารถใช้ได้ไหม
            ผลการทดลอง
      1.  ธูปที่ได้มีลักษณะแตกราว จุดไม่ติด
      2.  ผลจากการผ่านอบทำให้รูปทรงของธูปเปลี่อนแปลงไปจากตอนปั้นโดยขยายตัวขึ้นทำให้ไม่เป็นรูปทรง
           และไม่ีสวยงาม

 

 

 

 

 

 

การทดลองครั้งที่ 2


อุปกรณ์๋์ืืื์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์
       ผงสมุนไพร  ได้แก่  ตะไคร้  ขมิ้น  ขิง  เปลือกส้ม  เปลือกส้มโอ  ผิวมะกรูด
   ข่า  แป้งข้าวเหนียว  ขี้เลื่ือย  ถ่านและสีผสมอาหาร

ขั้นตอนการทำแป้งเปียก
        1. นำน้ำไปต้มในหม้อปริมาณ 2 แก้ว
        2. นำแป้งข้าวเหนียวใส่ในนำ้ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ
        3. คนไปเรื่อยๆ จนเหนียว
        4. แล้วยกออกมาคนต่อไปเรื่อยๆ จนหายร้อน
        5. สังเกตดูแป้ง  ถ้าแป้งยังไม่เหนียวพอให้เติมแป้งลงเพิ่ม
        6. ก็จะได้แป้งที่มีคุณสมบัติเหมือนกาว

ขั้นตอนการทำธูป
        1. นำผงสมุนไพร  ขี้เลื่อย  และถ่านมาผสมคนให้เข้ากัน
        2. นำแป้งลงใส่เล็กน้อยและคนให้เข้ากันอีก
        3. นำสีผสมอาหารมาผสมขเ้าด้วยกัน
        4. สังเกตว่าแป้งเปียกกับสมุนไพรสามารถใช้ได้หรือยัง  จากนั้นนำมาปั้นเป็นรูปกรวย
        5. นำไปอบที่อุณหภูมิ 8 องศา  ใช้เวลาอบ 1 นาที
        6. ทดลองจุดว่าใ้ได้ไหม

ผลการทดลอง
        1. ธูปที่ได้ไม่แตกร้าว
        2. ไม่สามารถจุดธูปติด  
        3. เมื่อทำเสร็จธูปไม่เปลี่ยนรูป
        4. ได้ธุปที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าท้องตลอดและสวยงาม

 

สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินการ

           

       จากการที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้ใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นเฉพาะสามารถไล่ยุงได้ เช่น มะกรูด ส้ม ตะไคร้หอม   มาแปรรูปให้เป็นผงสมุนไพรจากนั้นก็มาสู่ขั้นตอนการทำธูป   โดยในครั้งแรกเราจะทดสอบโดยทำเพียงแค่เล็กน้อยก่อนและในครั้งแรกนั้นพวกเราก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จ  เนื่องจากเราผสมแป้งเปียกกับผงสมุนไพรและส่วนผสมอื่นๆเหลวเกินไป  ทำให้เมื่อเรานำไปอบรูปทรงของธูปเปลี่ยนแปลงไปและด้านในยังไม่แห้ง   พวกเราเลยเอาธูปที่ใช้ไมได้จากการทำในครั้งแรกมาลองปั้นใหม่และตากแดดอีกครั้งเพื่อให้ธูปแห้งปรากฎว่าใช้งานได้  พวกเราเลยผสมแป้งให้ข้นขึ้น  ทำให้ในครั้งที่2เราสามารถทำธูปได้สำเร็จสมบุรณ์     และสุดท้ายก็มาทดสอบการเผาไหม้และกลิ่นของธูป  จนได้ธูปจากสมุนไพรซึ่งคุรภาพเทียบเท่าท้องตลาด

 

 

       แนวทางในการดำเนินงานต่อเนื่อง
   
      1.  ในการผสมแป้งเปียกที่ได้ตามที่ต้องการ จะมีการจดสูตรเอาไว้
       2.  การหาสมุนไพร  ถ้าบ้านสมาชิกคนไหนมีเยอะก็เอามา  แต่บางชนิดก็ขอมาจากร้านค้า
            เช่น  พวกเปลือกผลไม้
       3.  ส่วนเรื่องเวลาก็ต้องบริหารให้ดีและจะหาเวลา เพื่อนัดกันทำโครงงาน
       4.  ในการปั้นธูปจะระวังเป็นพิเศษ เพื่อจะได้อัดธูปให้แน่น
       5.   สภาพอากาศเมื่อตากธูปเอาไว้  จะต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อน หรือไม่ก็ให้ผู้ปกครอง
            ที่บ้านช่วยดูให้

 

 

 

  เอกสารอ้างอิง      http://www.burana.biz/_tps-14/marticle.php?Ntype=1

      http://www.burana.biz/_tps-14/martic.php?id=82275

      http://www.burana.biz/_tps-14/marticle.php?id=82911

      http://www.burana.biz/

 

ผลตอบแทนโครงงาน
       
        1.แผนการผลิต ในการผลิตจะเน้นรูปลักษณ์และคุณภาพ

        2.แผนการตลาด จะขายในราคาที่คนทุกวัยสามารถซื้อได้
        3.ระบุประโยชน์ทางธุรกิจและสังคม สามารถทำเป็นอาชีพเสริมโดยต้นทุนต่ำจะได้ส่งเสริมงานให้คนในสังคม
        4.วิเคราะห์ผลประโยชน์ทางธุระกิจ ( รายไดด้ รายจ่าย กำไร ) การผลิตมีต้นทุนต่ำ ทำให้มีกำไรมาก
        5.ความคิดเห็นของผู้ปกครอง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน