การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

การบวกตามแนวตั้ง

แบบไม่มีตัวทด
    ตัวอย่าง    123+112 = __
                วิธีทำ     1 2 3
                                     +
                             1 1 2
                            --------
                             2 3 5
                            ====

แบบมีตัวทด
    ตัวอย่าง    116+129 = __
                                1
                วิธีทำ     1 1 6
                                     +
                             1 2 9
                            --------
                             2 4 5
                            ====

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง