การบวกเลขสองจำนวนสองหลักแบบไม่มีทด
การบวกเลขสองจำนวนสองหลักแบบไม่มีทด
วิธีทำ
1. บวกเลขในหลักหน่วยกับหลักหน่วยก่อนแล้วใส่คำตอบตามหลักหน่วย
2. บวกเลขในหลักสิบกับหลักสิบแล้วใส่คำตอบในหลักสิบ

ตัวอย่าง
25+30 = 55
ผลลัพธ์ได้มาจาก
การบวกหลักหน่วยก่อน คือ 5+0 = 5
ต่อมาให้บวกเลขในหลักสิบ คือ 2+3 = 5
คำตอบคือ 55
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง