ประวัติศาสดาและสาวกของศาสนาซิกข์

ประวัติศาสดาและสาวกของศาสนาซิกข์
     ศาสนาซิกข์  เป็นศาสนาที่มีชาวไทยจำนวนหนึ่งนับถือ  แต่มีจำนวนไม่มากนัก
     ศาสนาซิกข์  ถือกำเนิดในประเทศอินเดีย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู  และชาวอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลามมีความสามัคคีกัน  โดยนับถือพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว  ศาสนาซิกข์มีศาสดาหลายองค์  ศาสดาองค์แรกคือ  คุรุนานัก  ท่านเป็นผู้ที่ใฝ่ใจในเรื่องศาสนา  ในวันหนึ่งขณะที่ท่านบำเพ็ญสมาชิกอยู่ในป่าท่านได้พบพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อกลับมาบ้าน  ท่านได้สงเคราะห์คนยากจน  และคนที่เจ็บป่วยรวมทั้งได้เดินทางสั่งสอนประชาชนตามที่ต่าง ๆ เพื่อเผยแผ่ศาสนาจนมีลูกศิษย์มากมาย
     ศาสนาแต่ละศาสนาแม้จะมีหลักคำสอนและองค์ประกอบทางศาสนาแตกต่างกัน  แต่ทุกศาสนาล้วนมีความดีอยู่ในตัวเอง  นั่นคือสอนให้คนประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง