ประวัติศาสดาและสาวกของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู)

ประวัติศาสดาและสาวกของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู)
     ศาสนาพราหมณ์  เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก  ช่วงแรกเรียกว่าศาสนาพราหมณ์  ต่อมาได้พัฒนามาเป็นศาสนาฮินดูและเป็นศาสนาที่มีคนไทยจำนวนหนึ่งนับถือ
     ศาสนาพราหมณ์ถือกำเนิดในประเทศอินเดีย  ชาวอินเดียส่วนใหญ่นับถือศาสนานี้  ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา  นับถือพระเจ้าหลายพระองค์  เทพเจ้าที่สำคัญ  ได้แก่
          -  พระพรหม  เป็นผู้สร้างโลกและจักรวาล
          -  พระพรหม  เป็นผู้คุ้มครองโลก
          -  พระศิวะ     เป็นผู้ทำลายโลกและสร้างโลกขึ้นใหม่
     เทพเจ้าทั้ง 3 องค์นี้  จะมีหน้าที่สัมพันธ์กัน
     ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่เน้นการประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาและสรรเสริญเทพเจ้า  ผู้ที่อยู่ในฐานะสูงสุดและเป็นผู้นำทางความเชื่อของศาสนา  ได้แก่  นักบวชพราหมณ์  ซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและเป็นตัวแทนในการติดต่อกับเทพเจ้า  วรรณะพราหมณ์จึงเป็นวรณะหรือชนชั้นสูงสุดของชาวอินเดีย
     ศาสนาพราหมณ์ได้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับจนกระทั่งได้วิวัฒนาการเป็นศาสนาฮินดู  และหยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งความเป็นอยู่ของชาวอินเดียสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง