รายรับ - รายจ่ายของครอบครัวและชุมชน

รายรับ - รายจ่ายของครอบครัวและชุมชน

     รายได้หรือรายรับ  หมายถึง  เงินหรือสิ่งอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่ได้จากการทำงาน  หรือการประกอบอาชีพ

     เงินรายได้ของครอบครัวที่ได้มานั้น  แม่จะแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อไว้ใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เช่น  ซื้อของกินของใช้ที่จำเป็น  เป็นค่าเล่าเรียนของลูก ๆ  ค่าใช้จ่ายในบ้าน  เช่น  ค่าน้ำ  ค่าไฟฟ้า  ค่าใช้จ่ายเหล่านี้  คือ  รายจ่ายของครอบครัว
     รายจ่ายของครอบครัวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัว  ถ้าสมาชิกในครอบครัวรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้สิ่งต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า  ก็น่าจะมีส่วนช่วยในรายจ่ายของครอบครัวลดลงได้
     นอกจากนี้  แม่ยังแบ่งเงินส่วนหนึ่งนำไปฝากธนาคารทุก ๆ เดือน  เพื่อเก็บไว้เป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น
     เมื่อถึงสิ้นปีแม่บอกว่าคนที่มีรายได้ต้องนำเงินไปเสียภาษีให้แก่รัฐ  รวมทั้งพ่อแม่ด้วย

     เงินภาษีที่ประชาชนจ่ายให้กับรัฐ  ถือเป็นรายได้หรือรายรับส่วนหนึ่งของรัฐ  ซึ่งรัฐจะนำมาใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ  ได้แก่
          1.  นำไปจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับข้าราชการ  ซึ่งจัดเป็นบุคลากรที่ทำงานให้แก่รัฐ  เช่น  ครู  ทหาร  ตำรวจ  แพทย์  รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ในหน่วยงานของราชการ  เช่น  ค่าน้ำ  ค่าไฟ
          2.  นำไปใช้พัฒนาประเทศ  เช่น  สร้างถนนหนทาง  การให้บริการไฟฟ้า  น้ำประปา  โรงพยาบาล  โรงเรียน  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง