รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

     รัฐธรรมนูญ  เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  กฎหมาย  กฏ  หรือข้อบังคับใดขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ  จะถือว่าใช้บังคับไม่ได้

     ดังนั้น  ชาวไทยทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ  เพราะเป็นสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมืองทุกคนตามระบอบประชาธิปไตย

     ในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า  อำนาจอธิปไตย  เป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข  ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง