การเทียบปี พ.ศ. กับ ปี ค.ศ.

การเทียบปี พ.ศ. กับ ปี ค.ศ.

     พ.ศ.  ย่อมาจากคำว่า  พุทธศักราช  ซึ่งเป็นศักราชของทางพระพุทธศาสนา  โดยเริ่มนับ พ.ศ. 1  หลังจากปีที่พระพุทธเจ้า  ซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาเสด็จดับขันธปรินิพพาน

     ค.ศ.  ย่อมาจากคำว่า  คริสต์ศักราช  ซึ่งเป็นศักราชของทางคริสต์ศาสนา  โดยเริ่มนับ ค.ศ. 1  ในปีที่พระเยซู  ซึ่งเป็นศาสดาของคริสต์ศาสนาประสูติ  ซึ่ง ณ เวลานั้น  ได้มี พ.ศ. ล่วงมาแล้ว  543 ปี

     ถ้าหากต้องการทราบปี ค.ศ. ให้นำ 543  มาลบออกจากปี พ.ศ.  เพราะปี ค.ศ. เกิดทีหลังปี พ.ศ. จึงมีนำนวนปีน้อยกว่า
                                                            พ.ศ. - 543  =  ค.ศ.

     ถ้าหากต้องการทราบปี พ.ศ.  ให้นำ 543  มาบวกเข้ากับปี ค.ศ.  เพราะปี พ.ศ.  เกิดขึ้นก่อนปี ค.ศ. จึงมีจำนวนปีมากกว่า
                                                            ค.ศ. + 543  =  พ.ศ.

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง