การพึ่งพา การแข่งขัน และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

การพึ่งพา  การแข่งขัน  และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

     1.  การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
          เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  และทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไป  ทำให้บางจังหวัดสามารถผลิตสินค้าบางอย่างมากจนส่งออกจำหน่ายได้  แต่ในบางจังหวัดกลับขาดแคลนสินค้า  จึงต้องมีการพึ่งพากันโดยการแลกเปลี่ยน  ซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้านั้นมา

     2.  การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
          การแข่งขันทางเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ  ราคาสินค้า  ตลอดจนบริการที่ดีขึ้น  เช่น  จังหวัดที่ปลูกผลไม้มาก  ได้แก่  ระยอง  จันทบุรี  ส่วนใหญ่จะปลูกเงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิตออกมาจำหน่ายในเวลาใกล้เคียงกัน  จึงมีการแข่งขันด้านราคา  การพัฒนาคุณภาพสินค้า  เพื่อให้ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าจากจังหวัดของตน  ซึ่งการลดราคาในการขายจนต่ำกว่าทุนนั้นจะเป็นผลเสียต่อกลุ่มผู้ผลิตเอง  ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการเพื่อร่วมมือในการขายผลผลิต

     3.  การประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
          การผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน  ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง  เช่น  การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสหกรณ์  เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในการขายสินค้าหรือร่วมมือกันในการปรับปรุงวิธีการผลิต  การนำเทคโนโลยีมาใช้และการให้ความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.6 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง