ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำเป็น - คำตาย

คำเป็น - คำตาย

การเรียนรู้เรื่องคำเป็นคำตายมีประโยชน์ในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์ หากนักเรียนมีความรู้เรื่องคำเป็นคำตาย จะสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง และจะเป็นประโยชน์มากในการแต่งคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในโอกาสสูงต่อไป

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง