ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนย่อหน้า

ย่อหน้า คือ เรื่องราวตอนหนึ่งๆ ซึ่งประกอบด้วยประโยคหลายๆ ประโยครวมกัน การเขียนย่อหน้าจะต้องเขียนข้อความที่เป็นใจความสำคัญใจความหนึ่ง และเขียนข้อความอื่นๆ ให้มีเนื้อหาอธิบายขยายใจความสำคัญให้ชัดเจนขึ้น
ถ้านำย่อหน้าหลายๆ ย่อหน้า ที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกันมาต่อกัน ก็จะสัมพันธ์กันเป็นเรียงความ

การเขียนย่อหน้าอาจเขียนได้หลายเเบบ ดังนี้
๑. เขียนข้อความที่เป็นใความสำคัยอยู่ตอนต้นย่อหน้า หลังจากนั้นก็จะเป็นข้อความขยายใจความสำคัญอยู่ตอนต้นย่อหน้า หลังจากนั้นก็จะเป็นข้อความขยายใจความสำคัญ เช่น
           \"ประเพณีการไหว้ครูเป็นประเพณีดีงาม คนไทยปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านาน สาระสำคัญของประเพณีไหว้ครูเป็นการเเสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีรู้คุณ ซึ่งเป็นสมบัติของผู้เจริญ ผู้ที่ขาดความกตัญญูรู้คุณย่อมไม่เจริญ\"

๒. เขียนข้อความที่เป็นใจความสำคัญอยู่ตรงกลางย่อหน้า เช่น
           \"เราจะไม่สามารถเขียนหนังสือได้สักบรรทัดเดียว ถ้าไม่คิดจะวางแผนเรื่องที่เราจะเขียนล่วงหน้า อันที่จริงการวางแผนเรื่องและการเตรียมเขียนหนังสือเป็นงานใหญ่ที่สุดของการเขียนหนังสือ และจะเป็นงาน ๘๙ ใน๑๐ ส่วนของงานทั้งหมด การเขียนต้นฉบับจริงๆ นั้น เป็ฯส่วนสุดท้ายและเล็กที่สุด\"

๓. เขียนข้อความที่เป็นใจความสำคัญอยู่ตอนท้าย และมีข้อความขยายอยู่ตอนต้นของย่อหน้า เช่น
            \"หลายคนคิดว่าบุญกับทานเป็นคนละอย่างกัน ความเข้าใจอันนี้ทำให้เรา พูดติดปากกันไปว่าทำบุญเเล้วให้ทาน แม้จริงเเล้วบุญเเละทานก็เป็นอันเดียวกัน คือ ทานเป็นวิธีทำบุญอย่างหนึ่งนั้นเอง\"

ใจความสำคัญของย่อหน้า
ในย่อหน้าหนึ่งๆ จะมีประโยชน์ใจความสำคัญ และประโยคขยายใจความสำคัญ
ประโยคขยายใจความสำคัญ มี ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑. ประโยคใจความสำคัญที่ผู้เขียนเขียนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเขียนอยู่ต้น ย่อหน้า กลางย่อหน้า ท้ายย่อหน้า หรือทั้งต้นและท้ายย่อหน้า ซึ่งประโยคใจความสำคัญแบบนี้จะมีประโยคขยายใจความสำคัญอยู่ด้วย
ประโยคขยายใจความสำคัญ คือ ประโยคหรือข้อความที่ขยายเนื้อหาสำคัญในย่อหน้านั้นๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การขายใจความสำคัญสามารถทำได้หลายอย่าง เช่น การอธิบายความหมาย การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ เป็นต้น

๒. ประโยคใจความสำคัญที่ผู้เขียนไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจน ประโยคใจความสำคัญแบบนี้ ผู้อ่านจะต้องหาใจความสำคัญเองด้วยการตั้งคำถามในย่อหน้านั้นๆ ว่าใคร ทำอะไร ผลเป้นอย่างไร จากนั้นนำมาเรียบเรียงให้เป็ฯประโยคใจความสำคัญ

ตัวอย่าง
                                                               เต่าแข่งกับครุฑ
            ครั้งหนึ่งนานมาเเล้ว เต่าตัวหนึ่งถูกครุฑจับได้ ครุฑจะกินเต่าเป็นอาหาร เต่าขอร้องว่าขอให้ลองเเข่งกันข้ามมหาสมุทรก่อน ถ้าครุฑแพ้ให้ปล่อยเต่าไป ครุฑเเน่ใจว่าต้องชนะเต่าเเน่จึงตกลง และกำหนดวันแข่งขัน
            เต่ารีบเรียกญาติพี่น้องมา และนัดเเนะว่าให้เต่าแต่ละตัวคลานไปในน้ำ และอยู่ห่างกันเป็นระยะๆ ในวันเเข่งขัน
            เมื่อถึงวันเเข่งขัน ครุฑออกบินพร้อมกับเต่าตัวเเรกคลานลงน้ำ ครุฑบินต่อไปไม่เท่าไหร่ก็เห็นเต่าอีกตัว ซึ่งลอยอยู่ในน้ำดผล่หัวอยู่ข้างหน้า ครุฑตกใจรีบบินให้เร็วขึ้นสักครู่ก็เห็นเต่าโผล่หัวอยู่ข้างหน้าอีก ครุฑเร่งบินเท่าไหร่ก็ไม่ทัน เห็นเต่าโผล่อยู่ข้างหน้าทุกที เเละเมื่อถึงฝั่งก็เห็นเต่าคอยอยู่เเล้ว ครุฑจึงยอมเเพ้ปล่อยเต่ารอดชีวิตไป
เต่าแข่งกับครุฑ ของ อ.วรรณนิภา จาก ๔๐ เรื่องพื้นเมืองนานาชาติ

วิธีหาใจความสำคัญ
ย่อหน้าที่หนึ่ง

-  ตั้งคำถามเพื่อหาคำสำคัญหรือคำหลัก
คำถาม คำสำคัญ
๑. มีใครในย่อหน้านี้    - เต่า ครุฑ
๒. ตัวละครในย่อหนานี้ทำอะไร - ครุฑจับเต่าได้และจะกินเป็นอาหาร
-เต่าขอร้องให้ครุฑแข่งกันข้ามมหาสมุทร
๓. ผลขิองการกระทำเป็นอย่างไร - ครุฑตกลงเเข่งกับเต่า
- นำคำสำคัญหรือคำหลักมาเรียบเรียงให้เป็นประโยค
ครุฑจับเต่าได้เเละจะกินเต่าเป็นอาหาร แต่เต่าขอร้องให้ครุฑแข่งขันกันข้ามมหาสมุทร ครุฑก็ตอบตกลง

ย่อหน้าที่สอง
- ตั้งคำถามเพื่อหาคำหลักสำคัญหรือคำหลัก
                          คำถาม                                  คำสำคัญ
                   ๑. มีใครในย่อหน้านี้                   - เต่าเเละญาติพี่น้อง
                   ๒. ตัวละครในย่อหนานี้ทำอะไร       - เต่านัดเเนะญาติแต่ละตัวให้คลานไปใต้น้ำ 
                                                                และอยู่ห่างกันเป็นระยะจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้ว
                                                                โผล่หัวให้ครุฑเห้นเป็นระยะ
๓. ผลของการกระทำเป็นอย่างไร                       - เต่าทุกตัวเข้าใจและจะปฏิบัติตาม

- นำคำสำคัญหรือคำหลักมาเรียบเรียงให้เป็นประโยค
เต่านัดแนะญาติพี่น้องแต่ละตัวคลานไปใต้น้ำ และให้อยู่ห่างกันเป็นระยะ จนถึงอีกฝั่งหนึ่ง แล้วโผล่หัวให้ครุฑเห็นเป็นระยะ

ย่อหน้าที่ ๓
- ตั้งคำถามเพื่อหาคำสำคัญหรือคำหลัก
คำถาม  คำสำคัญ
๑. มีใครในย่อหน้านี้ - ครุฑ เต่า
๒. ตัวละครในย่อหน้านี้ทำอะไร - ครุฑแข่งขันกับเต่าข้ามหาสมุทร
๓. ผลของการกระทำเป็ฯอย่างไร - ครุฑแพ้การเเข่งขัน เต่ารอดชีวิต

- นำคำสำคัญหรือคำหลักมาเรียบเรียงให้เป็นประโยค
ครุฑแพ้เต่าในการเเข่งขัน เต่าจึงรอดชีวิตไป

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน