ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การประชุมกลุ่มย่อย

การประชุมกลุ่มย่อย เป็นการประชุมที่ต้องการให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อระดมความคิดสำหรับวางแผน การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการประชุมกลุ่มย่อยจะมีสมาชิกตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป เเต่ไม่เกิน ๑๒ คน

การประชุมกลุ่มย่อย มีผู้ร่วมประชุม ดังนี้
๑.  ประธาน ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และเชิญชวนให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงกัน
๒.  เลขานุการ ทำหน้าที่สรุปความคิดเห็นของที่ประชุม และจดบันทึก รายงานการประชุม
๓.  สมาชิกในกลุ่ม ทำหน้าที่แสดงความคิดเห็นของตัวเอง สนับสนุน หรือคัดค้านความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆ

การประชุมกลุ่มย่อย มีวิธีการ ดังนี้
๑.  กำหนดขอบเขตหรือประเด็นการประชุม
     ประธานจะเป็นผู้เปิดการประชุมแล้วเเจ้งหัวข้อการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะช่วยกันตั้งประเด็นหรือหัวข้อย่อยเพื่อเป็นขอบเขตของการประชุมครั้งใหม่ บางครั้งหน่วยงานที่จัดประชุมอาจกำหนดประเด็นหรือหัวข้อย่อยไว้ให้เเล้ว

๒.  การแสดงความคิดเห็น
     เมื่อกำหนดประเด็นการอภิปรายเเล้ว ประธานควรจดหัวข้อย่อยหรือประเด็นต่างๆ ไว้ แล้วเสนอประเด็นให้ที่ประชุมอภิปรายทีละประเด็น ซึ่งการอภิปรายควรดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ ผู้เข้าร่วมประชุกพูดเเสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลทีละคน
๒.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมที่พูดสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่น ควรแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ เช่น "ตามที่คุณดวงพรกล่าวมานั้น ผมขอสนับสนุนเพราะ . . ."
๒.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมที่พูดคัดค้านความคิดเห็นของผู้อื่น ควรแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ เช่น "ตามที่คุณอรรถวิทย์กล่าวมากนั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่ผมคิดว่า ..."

๓. รายงานการประชุม
หลังจากการประชุมเสร็จแล้ว จะมีรายงานผลการประชุมกลุ่ม ส่ววนมากประธานหรือเลขานุการจะเป็นผู้รายงาน ซึ่งควรปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ผู้รายงานต้องทำความเข้าใจเรื่องที่จะรายงาน
๓.๒ การรายงานควรแยกประเด็นสำคัญเป็นข้อๆ
๓.๓ ผู้รายงานควรพูดให้ชัดเจน มีจังหวะ มีวรรคตอน
๓.๔ ผู้รายงานควรใช้นำเสียงให้น่าสนใจ และพูดให้เป็นธรรมชาติ
๓.๕ ผู้รายงานควรใช้เวลาในการรายงานไม่นานนักหรือใช้เวลาตามที่มีการกำหนดไว้

                                                         ตัวอย่างรายงานการประชุม
                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวิทยาอักษร
                                                              ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
                                                          ณ หอประชุมคุณาวิทย์
                                          วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ผู้เข้าร่วมประชุม    ๑. เด็กชายอรรถวิทย์ ชูนาม ประธาน
                       ๒. เด็กหญิงพิมพ์พร กองแก้ว รองประธาน
                       ๓. เด็กชายสุรินทร์ มีทรัพย์ กรรมการ
                       ๔. เด็กชายมานพ คุณดี กรรมการ
                       ๕. เด็กชายทินกร อินสม กรรมการ
                       ๖. เด็กหญิงดวงแก้ว แก้วหอม เลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้คณะกรรมการนักเรียนจัดเตรียมงานวันครบรอบ ๓๐ ปี ของโรงเรียน ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ในงานนี้จะมีการจัดนิทรรศการการทำบุญในตอนเช้า การเเสดงของนักเรียน และงานออกร้านของนักเรียนอีกด้วย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสถานที่จัดงาน
             ประธานเเจ้งให้ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานว่าจะจัดที่โรงเรียนหรือสถานที่ภายนอก คุณทินทรเสนอว่าให้จัดงานที่สนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ซื้อบัตรเข้ามาร่วมสนุกสนานด้วย คุณสุรินทร์เสนอว่า ควรจัดที่โรงเรียนดีกว่า เพราะเป็นงานครบรอบ ๓๐ ปีของโรงเรียน เเละเพื่อให้ศิษย์เก่าได้รำลึกถึงความหลังด้วย
มติที่ประชุม  
              มติของคระกรรมการเห็นชอบที่จะจัดงานที่โรงเรียน เพราะเหมาะสม สะดวก และเป็นการประหยัดเงินอีกด้วย

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
   

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน