ความเป็นมาของกรุงธนบุรี

ความเป็นมาของกรุงธนบุรี

     กรุงธนบุรีซึ่งแต่เดิมชาวบ้านและชาวต่างประเทศเรียกว่า  "บางกอก"  ส่วนในพระราชพงศาวดาร (พ.ศ. 2091 - 2111)  เรียกว่า  "เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร"  คือ  ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีในปัจจุบัน  เป็นที่ราบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่อุดมสมบูรณ์  มีลำคลองต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วบริเวณ

     แม่น้ำเจ้าพระยาไหลคดเคี้ยวมาตั้งแต่นนทบุรี  ลงมายังพระนครในสมัยพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2077 - 2089)  จึงได้โปรดให้ขุดคลองลัดเพื่อให้เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลอ้อมไปทางคลองบางกอกน้อย  ออกทางคลองบางกอกใหญ่  เมืองธนบุรีจึงเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตก  หัวมุมคลองบางกอกใหญ่กลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์  และเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเล

     เมืองธนบุรีมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231)  และได้โปรดให้สร้างป้อมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเพื่อป้องกันข้าศึกที่มาทางทะเล  พระราชทานนามว่า  "ป้อมวิไชยเยนทร์"  แล้วให้ทหารโปรตุเกสและฝรั่งเศสมาประจำอยู่ที่ป้อมนี้  และเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินกอบกู้เอกสารได้สำเร็จ  จึงโปรด ฯ ให้บูรณะเมืองธนบุรีเป็นราชธานี

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.6 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง