ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

อักษรนำ

อักษรนำ คือ คำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกัน โดยพยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูง หรืออักษรกลาง พยัญชนะตัวที่สองเป็นอักษรต่ำเดี่ยว (ง ญ ณ น ม ย ร ล ฬ ว) แล้วประสมสระเดียวกัน เวลอาออกเสียง พยัญชนะตัวแรกจะออกเสียง อะ กึ่งเสียง พยัญชนะตัวหลังจะออกเสียงเหมือนมี ห นำ

ตัวอย่าง อักษรนำ
                       อักษรสูงนำ       อ่านว่า                    อักษรกลางนำ       อ่านว่า
                          ถล่ม            ถะ-หล่ม                        ตลิ่ง             ตะ-หลิ่ง
                         ขนาด           ขะ-หนาด                      อร่อย            อะ-หร่อย
                         กนก             กะ-หนก                        จรัส             จะ-หรัด

หากพยัญชนะตัวที่สองเป็นอักษรต่ำที่นอกเหนือจากตัว ง ญ ณ น ม ย ร ล ฬ ว และอักษรกลางแล้ว เวลาอ่านออกเสียง พยัญชนะตัวเเรกจะออกเสียง อะ กึ่งเสียง ส่วนพยัญชนะตัวหลังจะออกเสียงตามสระที่มาประสม เช่น
                            คำ            อ่านว่า                           คำ                อ่านว่า
                          ไผท            ผะ-ไท                        สบาย              สะ-บาย
                         เผชิญ           ผะ-เชิน                         สบู่                 สะ-บู่
                         เฉพาะ           ฉะ-เพาะ                        ผดุง               ผะ-ดุง

ถ้า ห นำ อักษรต่ำ (ทุกตัว) หรือ อ นำ ย ไม่ต้องอ่านออกเสียง อะ เช่น หมอ เหงา อยู่ อย่าง ซึ่งคำที่มี อ นำ ย มีอยู่ ๔ คำ คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง