ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ประโยคความรวม

ประโยคความรวม คือ ประโยคที่มีประโยคความเดียวตั้งเเต่ ๒ ประโยคขึ้นไปมารวมกัน โดยมีให้ความหมายคล้อยตามกัน เเย้งกัน เป็นเหตุเป็นผลกัน หรือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีคำสันธานเป็นคำเชื่อมประโยคความเดียวเข้าด้วยกัน ซึ่งประโยคความเดียวที่ประกอบอยู่ในประโยคความรวมจะเรียกว่า ประโยคย่อย

ตัวอย่าง ประโยคความรวม
โหน่งไปโรงเรียนแต่นุ่มอยู่บ้าน
-  มี ๒ ประโยคย่อย คือ
  ๑. โหน่งไปโรงเรียน
  ๒. นุ่มอยู่บ้าน
-  มีคำสันธาน "เเต่" เป็นคำเชื่อม
- มีเนื้อความขัดแย้งกัน

เขาไม่ได้ทำการบ้านจึงถูกครูตี
- มี ๒ ประโยคย่อย คือ
  ๑. เขาไม่ได้ทำการบ้าน
  ๒. เขาถูกครูตี
- มีคำสันธาน "จึง" เป็นคำเชื่อม
- มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง