การตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของคนไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

     วิถีชีวิตของมนุย์ในแต่ละสังคม  ย่อมมีความแตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  เช่น  สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  เป็นต้น  ดังนั้นเราจะศึกษาเรื่องการตั้งถิ่นฐาน  ดังต่อไปนี้

     การตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของคนไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน
          ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนั้น  สามารถศึกษาได้จากลักษณะของที่ตั้ง  ลักษณะภูมิประเทศ  และภูมิอากาศ  ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของไทยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  โดยเฉพาะในภาคกลางของประเทศ  ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกและแหล่งอาหารที่สำคัญ  จึงมีผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น  อีกทั้งการคมนาคมมีความสะดวกในการสัญจร  และการขนส่งผลผลิต  วัตถุดิบ  หรือสินค้าสำเร็จรูปต่าง ๆ ทั้งยังเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของราชอาณาจักรไทย  ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรี  และกรุงรัตนโกสินทร์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีดังนี้

          1.  ที่ตั้ง  ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน  ดังนี้
               ทิศเหนือ  ติดกับ  สหภาพพม่า  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
               ทิศตะวันออก  ติดกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กัมพูชาประชาธิปไตย  อ่าวไทย
               ทิศตะวันตก  ติดกับ  สหภาพพม่า  ทะเลอันดามัน
               ทิศใต้  ติดกับ  มาเลเซีย

          2.  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ  ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน  มีอุณหภูมิสูงตลอดปี  มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลทั้ง 2 ด้าน  จึงเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  และการคมนาคม  อีกทั้งยังตั้งอยู่ในเขตมรสุมที่มีความชุ่มาชื้น  จึงเป็นประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกเป็นอย่างมาก
               ภาคเหนือ  เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาและหุบเขาจำนวนมาก  อันเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย  ซึ่งส่วนใหญ่จะไหลลงสู่บริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศ  มีอากาศค่อนข้างเย็น  และมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำมากในฤดูหนาว
               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีลักษณะแยกตัวออกจากภาคเหนือและภาคกลาง  เพราะการแยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดขอบสูง  มีอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งมากในฤดูร้อน  และหนาวจัดในฤดูหนาว
               ภาคตะวันออก  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขา  แนวเทือกเขา  มีที่ราบแคบ ๆ ตอนบน  และบริเวณชายฝั่งทะเล  มีฝนตกชุกคล้ายภาคใต้
               ภาคกลาง  เป็นแหล่งที่ราบดินตะกอนที่น้ำพัดพาโคลนตะกอนมาทับถมจนหนา  มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประเทศ  เช่น  แม่น้ำเจ้าพระยา  และสาขา ปิง วัง ผม น่าน  เป็นต้น  ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด  และฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็นแต่ไม่หนาวจัด
               ภาคตะวันตก  ประกอบด้วยภูเขาและเทือกเขาที่ต่อเนื่องจากภูเขาในภาคเหนือและทอดยาวลงไปทางภาคใต้
               ภาคใต้  เป็นแหลมยื่นไปในทะเล  มีแนวเทือกเขาทอดยาวลงไป  มีอากาศชุ่มชื้น  ฝนตกค่อนข้างชุก
          จากการศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยดังกล่าว  สังเกตได้ว่า  ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของไทยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  โดยเฉพาะเมืองหลวงของไทยทั้ง 3 สมัย  ล้วนตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง  ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์  มีฝนตกพอเพียง  จึงให้เพาะปลูกได้ผลดี  หรือในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง  ก็จะเลือกพันธุ์พืชที่สามารถขึ้นอยู่ได้  ส่วนในบริเวณที่เป็นเนินสูง  หรือที่ลาดเชิงเขา  ก็มักปลูกพืชแบบขั้นบันได  เป็นต้น
          สำหรับที่อยู่อาศัยก็จะมีลักษณะเป็นบ้านที่ยกพื้นสูง  มีใต้ถุนบ้านเพื่อให้พ้นน้ำที่จะท่วมในฤดูฝน  และสามารถเป็นที่พักผ่อน  หรือเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนบ้านได้ในฤดูร้อน  ส่วนหลังคาจะสูงและลาดเอียง  เพื่อระบายความร้อน  และถ่ายเทน้ำฝนได้อย่างรวดเร็ว
          การอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ  มีผลต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของคนไทย  คือ  ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและจับสัตว์น้ำควบคู่กันไป  อีกทั้งยังนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ของตน  เช่น  การนำใบตองมาห่อขนม  ใบบัวใช้ห่อข้าว  ก้านมะพร้าวใช้ทำไม้กวาด  เป็นต้น

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.6 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน