มวล แรง กฎนิวตัน ตอนที่ 1

มวล แรง กฎนิวตัน มีจำนวน 32 คลิปความรู้ อธิบายถึง อะไรคือมวล อะไรคือน้ำหนัก เข้าใจแรง รู้จักกฎนิวตัน และการคำนวณ การคิดระบบ รอก พื้นเอียง แรงดึงดูดระหว่างมวล

1. มวล คือ  ปริมาณที่บอกคุณสมบัติของวัตถุ ที่จะต้านการเปลี่ยนสภาวะการเคลื่อนที่
2. แรง คือ ปริมาณเวกเตอร์ ที่กระทำต่อวัตถุ โดยวัตถุจะเคลื่อนที่หรือไม่ก็ได้
3. น้ำหนัก คือ แรงที่โลกดึงดูดวัตถุเข้าหาศุนย์กลางของโลก
4. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 3 ข้อ
    4.1 กฎข้อที่1 กฎของความเฉื่อย วัตถุจะรักษาสภาพนิ่ง หรือสภาพการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในแนวเส้นตรง นอกจากจะมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุนั้น นั่นคือ วัตถุใดที่อยู่ในสภาพนิ่งก็จะนิ่งต่อไป วัตถุใดกำลังเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ถ้าไม่มีแรงจากภายนอกมากระทำต่อวัตถุนั้น 
    4.2  F = ma เมื่อมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุมีความเร่งในทิศเดียวกันกับแรงลัพธ์ และความเร่งมีขนาดแปรผันตรงกับแรงลัพธ์ และแปรผกผันกับมวลของวัตถุ
    4.3 Action = Reaction แรงกิริยาทุกแรงต้องมีแรงปฏิกิริยา ซึ่งมีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงข้ามกันเสมอ
5. เครื่องมือที่ใช้เคลื่อนที่มวล ได้แก่ รอก พื้นเอียง ลิฟท์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง