วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาความเป็นมาของประเทศ

วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาความเป็นมาของประเทศ
     การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นี้  ทำให้เราสามารถศึกษาค้นคว้าให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในประวัติความเป็นมา  และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศาชาติ  เช่น  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  การศึกษา  การแพทย์  ในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้อย่างชัดเจน
     ประเทศไทยมีการสร้างสมวัฒนธรรมความเจริญรุ่งเรืองมาในประวัติศาสตร์สืบเนื่องกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน  คือ
          -  สมัยสุโขทัย               พ.ศ. 1792 - 2006
          -  สมัยอยุธยา               พ.ศ. 1893 - 2310
          -  สมัยธนบุรี                 พ.ศ. 2310 - 2325
          -  สมัยรัตนโกสินทร์         พ.ศ.  2325 - ปัจจุบัน
     หลังจากที่ได้รวบรวมเรื่องราวที่จะศึกษาได้ครบสมบูรณ์แล้ว  ในขั้นต่อมาก็คือ  การตรวจสอบข้อมูลว่า  มีความถูกต้องชัดเจนน่าเชื่อถือเพียงใดนั้น  เราสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้  เช่น  การพิจารณาหนังสือที่ได้ศึกษามานั้น  เรียบเรียงขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงหรือไม่  มีการอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อถือได้หรือไม่  มีความเป็นเหตุเป็นผล  และความเป็นธรรมในการอธิบายความด้านต่าง ๆ หรือไม่  เพียงใด  ส่วนหลักฐานต่าง ๆ นั้น  ก็ต้องพยายามตรวจสอบดูให้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งของที่ใช้ในสมัยนั้น ๆ จริงหรือไม่  เป็นต้น

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.6 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง