ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การใช้พจนานุกรม

พจนานุกรม เป็นหนังสือที่รวบรวมคำที่มีอยู่ในภาษา ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นพจนานุกรมที่รวบรวมคำที่มีอยู่ในภาษาไทย การเรียงลำดับคำในพจนานุกรมจะลำดับตามรูปพยัญชนะ แล้วตามด้วยสระ และวรรณยุกต์ เช่น คำว่า จร มาก่อน จา และจ่า ตามลำดับ
      -   ตัวพยัญชนะเรียงลำดับตั้งแต่ ก-ฮ ส่วน ฤ ฤา อยู่หลังตัว ร และ ฦ ฦา อยู่หลังตัว ล
      -   สระเรียงลำดับตามรูป ดังนี้ อะ อั อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ แอ โอ ใอ และ ไอ ส่วนรูปสระที่ประสมกัน ก็จะยึดตามลำดับก่อนกลับ เช่น เอะ มาก่อน เอา เป็นต้น 

ประโยชน์ของพจนานุกรม มีดังนี้
๑.   ใช้ตรวจสอบการเขียนสะกดคำที่ถูกต้อง
๒.   ใช้ตรวจสอบการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง
๓.   ใช้ค้นหาความหมายของคำ ชนิดของคำ และที่มาของคำ
เช่น แข น. ดวงเดือน, พระจันทร์. (ข.).

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง