ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ข้อสอบภาษาไทย ม.6 เฉลย เทคนิคละเอียด ตอน 1

๑. ข้อใดมีสระเดี่ยวเสียงยาวน้อยที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

ก. เสี่ยงปี่ตอดแตรต่อสีซอรับ                                                

ข. ได้ระเบียบเรียบงามสักสามร้อย

ค. ปี่พาทย์คอยบรรเลงเพลงสดับ                                                       

ง. กลองขยับมือถี่ตีออกรัว

เฉลย ขั้นแรกเราต้องหาสระเสียงยาวในแต่ละข้อกันก่อน มาดูกัน!!!

ก. มีสระ เอีย, อี, ออ, แอ รวม ๔ เสียง

ข. มีสระ ไอ เอีย อา ออ รวม ๔ เสียง

ค. มีสระอี อา ออ เอ รวม ๔ เสียง

ง. มีสระออ อือ อี อัว รวม ๔ เสียง

โอ๊ยยย! เท่ากันหมดเลย แต่ว่าโจทย์ถามสระเดี่ยว เราก็มาตัดกันทีละข้อนะครับ

ก. ตัดสระ เอีย ออก เพราะเป็นสระประสม จะเหลือ ๓ เสียง คือ อี, ออ, แอ

ข. ตัดสระ เอย ออก เพราะเป็นสระประสม สระไอ เป็นสระเกิน จะเหลือ ๒ เสียง คือ อา กับ ออ

ค. ไม่ตัดเสียงใดเลย จะเหลือเท่าเดิม คือ สระอี อา ออ เอ รวม ๔ เสียง

ง. ตัดสระ อัว ออก เพราะเป็นสระประสม จะเหลือ ๓ เสียง คือ ออ อือ อี

ดังนั้นจึงตอบ ค. ปี่พาทย์คอยบรรเลงเพลงสดับ เรามาดูข้อต่อไปเลยดีกว่า

๒. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

ก. วันพฤหัสเดือนอ้ายขึ้นหกค่ำ                                                          

ข. กำหนดนำเฝ้าอนงค์อันทรงศักดิ์

ค. สองอังกฤษคิดภักดีเป็นที่รัก                                                          

ง. มาชวนชักให้สนานสำราญกาย

 เฉลย เราเห็นข้อสอบแล้วอาจจะงงๆ อยู่ว่า “พยัญชนะต้น” คืออะไร พยัญชนะต้นก็คือ พยัญชนะตัวแรกของแต่ละคำนั่นเอง โดยจะนับเรียงพยางค์  เช่น สวัสดี พยัญชนะต้นก็คือ ส, ว, ด  แต่ถ้าเป็นคำควบกล้ำหรืออักษรนำเราจะนำรวมตัวนำและตัวควบ เช่น ควาย พยัญชนะต้น คือ คว ตลาด พยัญชนะต้นคือ ตล เรามาทำข้อสอบกันเลยดีกว่า

ก. มี ว, พฤ, ห, ด, อ, ข, ค

ข. มี ก, หน, น, ฝ ,อ ,ทร, ศ

ค. ส, อ, กฤ, ค, ภ, ด, ป, ท, ร

ง. ม, ช, ห, สน, ส, ร, ก ทีนี้เราก็มาตัดตัวที่ไม่ใช่พยัญชนะเดี่ยวกัน

ก. ตัด พฤ ออก เหลือ ว, ห, ด, อ,ข,ค รวม ๖ เสียง

ข. ตัด หน, ทร ออก เหลือ ก, น, ฝ, อ, ศ รวม ๕ เสียง

ค. ตัด กฤ ออก เหลือ ส,อ,ค, ภ, ด, ป, ท, ร รวม ๘ เสียง

ง. ตัด สน ออก เหลือ ม, ช, ห , ส, ร, ก รวม ๖ เสียง

ดังนั้น ตอบ ค. สองอังกฤษคิดภักดีเป็นที่รัก

๓. การเล่นเสียงในข้อใดต่างจากข้ออื่น

ก. อยู่ตามลำพังแล้วก็จะพากันผาดโผนโจนเล่มตามประสาสัตว์     

ข. นุ่งผ้าย้อมฝาดคาดกาสาว์พันเป็นเกลียวเหนี่ยวเหน็บรั้ง

ค. เสียงชะนีร้องอยู่โหวยโวยโว่ยวิเวกวะหวามอก

ง. ยีงมีบุรุษผู้หนึ่งนั้นเติบโตดำล่ำสันเห็นพิลึก

เฉลย ในการเล่นเสียงนั้นจะมีอยู่ ๓ แบบ คือ การเล่นเสียงพยัญชนะ เล่นเสียงสระ เล่นเสียงวรรณยุกต์

๑) เล่นเสียงพยัญชนะ คือ การนำเอาคำที่มีพยัญชนะเดียวกันมาเรียงชิดติดกัน เช่น “วิเวกวะหวาม”

๒) เล่นเสียงสระ คือ การนำเอาคำที่มีพยัญชนะเดียวกันมาเรียงชิดติดกัน เช่น “โผนโจน”

๓) เล่นเสียงวรรณยุกต์ คือ การนำคำที่มีสระเดียวกันวรรณยุกต์ต่างกันมาวางเรียงลำดับกัน เช่น สามัญ – เอก –โอ, จัตวา – ตรี – โท เช่น “คูคู่คู้” เรียงจาก สามัญ – เอก – โท หรืออาจไม่เรียงก็ได้

ดูที่โจทย์

ข้อ ก. เล่นเสียงสระ  โผนโจน

ข้อ ข. เล่นเสียงสระ เกลียวเหนี่ยว

ข้อ ค. โหวยโวยโว่ยวิเวกวะหวาม ข้อนี้เล่นทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

ข้อ ง. เติบโตดำล่ำ เล่นพยัญชนะ และสระ

ดังนั้น ข้อ ค. เสียงชะนีร้องอยู่โหวยโวยโว่ยวิเวกวะหวามอก มีการเล่นเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ซึ่งต่างจากข้ออื่น จึงตอบข้อนี้

วันลังจะเอามาเพิ่มครับ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง