หลักธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา

     หลักธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา
     ในการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็ก เช่น ครอบครัว ห้องเรียน หรือสังคมขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียน ชุมชน จังหวัด ประเทศ อาจมีการกระทบกระทั่งหรือขัดแย้งกันบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก
ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งกัน จึงควรแก้ปัญหาด้วยวิธีสันติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หลักธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ควรนำมาปฏิบัติ มีดังนี้
     ๑. ความเมตตากรุณา เมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งกัน ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เรามีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นที่ตั้ง เห็นอกเห็นใจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

     ๒. การให้อภัย เป็นการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอีกวิธีหนึ่งเป็นการยกโทษหรือไม่ถือโกรธผู้ที่ทำความเดือดร้อนให้เรา

     ๓. ความยุติธรรม เป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดความถูกต้องในสังคม เมื่อเกิดข้อขัดแย้งกัน

     ๔. ความสามัคคี เป็นคุณธรรมที่จำเป็นในการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันของคนในสังคม ทำให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกัน เมื่อมีปัญหาก็จะร่วมกันแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดี

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง