ประวัติและผลงานของออกญาโกษาธิบดี (ปาน)

     ออกญาโกษาธิบดี (ปาน)
          ออกญาโกษาธิบดี  มีชื่อเดิมว่า  ปาน  เป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิต  พระนมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชรับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระวิสุทธสุนทร (ปาน)
          ใน พ.ศ. 2228  สมเด็จพระนารายณ์ได้ส่งคณะทูตเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส  โดยมีพระวิสุทธสุนทร (ปาน)  เป็นหัวหน้าคณะเพื่อไปถวายพระราชสาสน์ต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14  แห่งประเทศฝรั่งเศส  สำหรับการเข้าเฝ้าในครั้งนี้  ออกพระวิสุทธสุนทร (ปาน)  ได้กระทำหน้าที่เป็นผู้แทนของราชสำนักอยุธยาอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีการเข้าเฝ้า  จนชาวฝรั่งเศสได้กล่าวยกย่องชื่นชมคณะทูตไทย  ซึ่งถือว่าการไปเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  เพราะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
          ออกญาโกษาธิบดี (ปาน)  ได้รับการยกย่องสรรเสริญในเรื่องความสามารถทำให้ไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ  และจากบุคลิกของท่านที่เฉลียวฉลาด  มีมารยาทเรียบร้อย  ช่างสังเกต  ช่างจดจำ  พูดจาหลักแหลมคมคาย  ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการประกาศชื่อเสียง  และเกียรติคุณของประเทศชาติ

          จากผลงาน  การเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสจนประสบผลสำเร็จของออกญาโกษาธิบดี (ปาน)  ทำให้ไทยรอดพ้นจากการคุกคามของฮอลันดา

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง