ประวัติและผลงานของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

     สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
          สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นช่วงที่กรุงศรีอยุธยามีการติดต่อและเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตก  เช่น  โปรตุเกส  สเปน  ฮอลันดา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  จีน  อินเดีย  ญี่ปุ่น  ชวา  มลายู  และอาหรับ  ทำให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจและการค้าขายของไทยเป็นอย่างมาก
          พระองค์ทรงดำเนินนโยบายทางการทูตด้วยความรอบคอบ  ทรงติดต่อทางการทูตและการค้ากับฝรั่งเศส  เพื่อให้ฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรกับไทยเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับฮอลันดา  ซึ่งมีท่าทีคุกคามไทย  พระองค์ได้โปรดเกล้า ฯ ให้พระวิสุทธสุนทร (ปาน)  เป็นหัวหน้าราชทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส  ในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14  ที่พระราชวังแวร์ซายส์
          การที่ไทยเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสทำให้รับวิทยาการต่าง ๆ จากฝรั่งเศส  เช่น  ทางด้านการแพทย์  การพยาบาล  การศึกษา  และการก่อสร้าง  ซึ่งเห็นได้จากการก่อสร้างพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์  ที่ลพบุรี  และการก่อสร้างป้องปราการต่าง ๆ ของเมืองบางกอก
          นอกจากนี้  สมเด็จพระนารายณ์ทรงสนพระทัยวรรณกรรมเป็นอย่างมาก  พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไว้หลายเล่ม  เช่น  เพลงยาวพยากรณ์กรุงเก่า  โครงสุภาษิตเรื่องพาลีสอนน้อง  และได้โปรดเกล้า ฯ ให้พระโหราธิบดีแต่งหนังสือจินดามณี  ซึ่งนับเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย  ในสมัยนี้ถือว่าเป็นยุคของวรรณกรรม

          จากพระราชกรณียกิจที่กล่าวมา  นับได้ว่า  สมเด็จพระนารายณ์เป็นพระมหากษัตริย์อยุธยามีบทบาทเด่นชัดในด้านการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมแก่บ้านเมือง

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง